Encontrados 123 resultados para: adelfouV

 • ou euronteV adelfouV pareklhqhmen ep autoiV epimeinai hmeraV epta kai outwV eiV thn rwmhn hlqomen (Atos dos Apóstolos 28, 14)

 • aspasasqe asugkriton flegonta erman patroban ermhn kai touV sun autoiV adelfouV (Romanos 16, 14)

 • alla umeiV adikeite kai apostereite kai tauta adelfouV (I Coríntios 6, 8)

 • outwV de amartanonteV eiV touV adelfouV kai tuptonteV autwn thn suneidhsin asqenousan eiV criston amartanete (I Coríntios 8, 12)

 • epemya de touV adelfouV ina mh to kauchma hmwn to uper umwn kenwqh en tw merei toutw ina kaqwV elegon pareskeuasmenoi hte (II Coríntios 9, 3)

 • anagkaion oun hghsamhn parakalesai touV adelfouV ina proelqwsin eiV umaV kai prokatartiswsin thn prokathggelmenhn eulogian umwn tauthn etoimhn einai outwV wV eulogian kai mh wsper pleonexian (II Coríntios 9, 5)

 • aspasasqe touV en laodikeia adelfouV kai numfan kai thn kat oikon autou ekklhsian (Colossenses 4, 15)

 • kai gar poieite auto eiV pantaV touV adelfouV touV en olh th makedonia parakaloumen de umaV adelfoi perisseuein mallon (I Tessalonicenses 4, 10)

 • aspasasqe touV adelfouV pantaV en filhmati agiw (I Tessalonicenses 5, 26)

 • presbuterw mh epiplhxhV alla parakalei wV patera newterouV wV adelfouV (I Timóteo 5, 1)

 • o te gar agiazwn kai oi agiazomenoi ex enoV panteV di hn aitian ouk epaiscunetai adelfouV autouV kalein (Hebreus 2, 11)

 • kai oi men ek twn uiwn leui thn ierateian lambanonteV entolhn ecousin apodekatoun ton laon kata ton nomon toutestin touV adelfouV autwn kaiper exelhluqotaV ek thV osfuoV abraam (Hebreus 7, 5)


“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina