Encontrados 123 resultados para: adelfouV

 • kai ei ti epi se kai touV adelfouV sou agaqunqh en kataloipw tou arguriou kai tou crusiou poihsai wV areston tw qew umwn poihsate (Neemias 7, 18)

 • kai exhnegka autouV epi arcontoV en arguriw tou topou kai eqhka en stomati autwn logouV lalhsai proV touV adelfouV autwn touV naqinim en arguriw tou topou tou enegkai hmin adontaV eiV oikon qeou hmwn (Neemias 8, 17)

 • kai hn kraugh tou laou kai gunaikwn autwn megalh proV touV adelfouV autwn touV ioudaiouV (Neemias 15, 1)

 • kai eipa autoiV hmeiV kekthmeqa touV adelfouV hmwn touV ioudaiouV touV pwloumenouV toiV eqnesin en ekousiw hmwn kai umeiV pwleite touV adelfouV umwn kai hsucasan kai ouc eurosan logon (Neemias 15, 8)

 • eniscuon epi touV adelfouV autwn kathrasanto autouV kai eishlqosan en ara kai en orkw tou poreuesqai en nomw tou qeou oV edoqh en ceiri mwush doulou tou qeou kai fulassesqai kai poiein pasaV taV entolaV kuriou hmwn kai krimata autou (Neemias 20, 30)

 • kai nun paidion agapa touV adelfouV sou kai mh uperhfaneuou th kardia sou apo twn adelfwn sou kai twn uiwn kai qugaterwn tou laou sou labein seautw ex autwn gunaika dioti en th uperhfania apwleia kai akatastasia pollh kai en th acreiothti elattwsiV kai endeia megalh h gar acreiothV mhthr estin tou limou (Tobias 4, 13)

 • hnecurazeV de touV adelfouV sou dia kenhV amfiasin de gumnwn afeilou (Jó 22, 6)

 • wdh twn anabaqmwn tw dauid idou dh ti kalon h ti terpnon all' h to katoikein adelfouV epi to auto (Salmos 132, 1)

 • kai apesteilan grammata proV ioudan kai touV adelfouV autou legonteV episunhgmena estin ef' hmaV ta eqnh kuklw hmwn tou exarai hmaV (I Macabeus 5, 10)

 • kai eipen ioudaV simwni tw adelfw autou epilexon seautw andraV kai poreuou kai rusai touV adelfouV sou touV en th galilaia egw de kai iwnaqan o adelfoV mou poreusomeqa eiV thn galaaditin (I Macabeus 5, 17)

 • kai eporeuqhsan proV ton basilea kai eipon ewV pote ou poihsh krisin kai ekdikhseiV touV adelfouV hmwn (I Macabeus 6, 22)

 • kai aphron kai hlqon meta dunamewV pollhV eiV ghn iouda kai apesteilen aggelouV proV ioudan kai touV adelfouV autou logoiV eirhnikoiV meta dolou (I Macabeus 7, 10)


“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina