Encontrados 123 resultados para: adelfouV

  • hmeiV oidamen oti metabebhkamen ek tou qanatou eiV thn zwhn oti agapwmen touV adelfouV o mh agapwn ton adelfon menei en tw qanatw (I São João 3, 14)

  • agaphte piston poieiV o ean ergash eiV touV adelfouV kai eiV touV xenouV (III São João 1, 5)

  • dia touto ean elqw upomnhsw autou ta erga a poiei logoiV ponhroiV fluarwn hmaV kai mh arkoumenoV epi toutoiV oute autoV epidecetai touV adelfouV kai touV boulomenouV kwluei kai ek thV ekklhsiaV ekballei (III São João 1, 10)


“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina