Encontrados 123 resultados para: adelfouV

 • kai hlqen nikanwr eiV ierousalhm dunamei pollh kai apesteilen proV ioudan kai touV adelfouV autou meta dolou logoiV eirhnikoiV legwn (I Macabeus 7, 27)

 • kai epataxen odomhra kai touV adelfouV autou kai touV uiouV fasirwn en tw skhnwmati autwn kai hrxanto tuptein kai anebainon en taiV dunamesin (I Macabeus 9, 66)

 • mnhsqhsetai gar pantwn twn kakwn wn sunetelesamen proV auton kai eiV touV adelfouV autou kai eiV to eqnoV (I Macabeus 10, 5)

 • egrayan proV auton deltoiV calkaiV tou ananewsasqai proV auton filian kai summacian hn esthsan proV ioudan kai iwnaqan touV adelfouV autou (I Macabeus 14, 18)

 • ta de kata ton ioudan ton makkabaion kai touV toutou adelfouV kai ton tou ierou tou megistou kaqarismon kai ton tou bwmou egkainismon (II Macabeus 2, 19)

 • sunebh de kai epta adelfouV meta thV mhtroV sullhmfqentaV anagkazesqai upo tou basilewV apo twn aqemitwn ueiwn krewn efaptesqai mastixin kai neuraiV aikizomenouV (II Macabeus 7, 1)

 • taxaV kai touV adelfouV autou prohgoumenouV ekateraV taxewV simwna kai iwshpon kai iwnaqhn upotaxaV ekastw ciliouV proV toiV pentakosioiV (II Macabeus 8, 22)

 • prosaggelentoV de tw makkabaiw peri tou gegonotoV sunagagwn touV hgoumenouV tou laou kathgorhsen wV arguriou peprakan touV adelfouV touV polemiouV kat' autwn apolusanteV (II Macabeus 10, 21)

 • autoV de o timoqeoV empeswn toiV peri ton dosiqeon kai swsipatron hxiou meta pollhV gohteiaV exafeinai swon auton dia to pleionwn men goneiV wn de adelfouV ecein kai toutouV aloghqhnai sumbhsetai (II Macabeus 12, 24)

 • kai axousin touV adelfouV umwn ek pantwn twn eqnwn dwron kuriw meq' ippwn kai armatwn en lamphnaiV hmionwn meta skiadiwn eiV thn agian polin ierousalhm eipen kurioV wV an enegkaisan oi uioi israhl emoi taV qusiaV autwn meta yalmwn eiV ton oikon kuriou (Isaías 66, 20)

 • kai aporriyw umaV apo proswpou mou kaqwV aperriya touV adelfouV umwn pan to sperma efraim (Jeremias 7, 15)

 • kai exhgagon ton iezonian uion ieremin uiou cabasin kai touV adelfouV autou kai touV uiouV autou kai pasan thn oikian arcabin (Jeremias 42, 3)


“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina