Encontrados 123 resultados para: adelfouV

 • eipen de iwshf proV touV adelfouV autou eggisate proV me kai hggisan kai eipen egw eimi iwshf o adelfoV umwn on apedosqe eiV aigupton (Gênesis 45, 4)

 • kai katafilhsaV pantaV touV adelfouV autou eklausen ep' autoiV kai meta tauta elalhsan oi adelfoi autou proV auton (Gênesis 45, 15)

 • exapesteilen de touV adelfouV autou kai eporeuqhsan kai eipen autoiV mh orgizesqe en th odw (Gênesis 45, 24)

 • eipen de iwshf proV touV adelfouV autou anabaV apaggelw tw faraw kai erw autw oi adelfoi mou kai o oikoV tou patroV mou oi hsan en gh canaan hkasin proV me (Gênesis 46, 31)

 • idou h gh aiguptou enantion sou estin en th beltisth gh katoikison ton patera sou kai touV adelfouV sou (Gênesis 47, 6)

 • kai katwkisen iwshf ton patera kai touV adelfouV autou kai edwken autoiV katascesin en gh aiguptou en th beltisth gh en gh ramessh kaqa prosetaxen faraw (Gênesis 47, 11)

 • egw de didwmi soi sikima exaireton uper touV adelfouV sou hn elabon ek ceiroV amorraiwn en macaira mou kai toxw (Gênesis 48, 22)

 • egeneto de en taiV hmeraiV taiV pollaiV ekeinaiV megaV genomenoV mwushV exhlqen proV touV adelfouV autou touV uiouV israhl katanohsaV de ton ponon autwn ora anqrwpon aiguption tuptonta tina ebraion twn eautou adelfwn twn uiwn israhl (Êxodo 2, 11)

 • eporeuqh de mwushV kai apestreyen proV ioqor ton gambron autou kai legei poreusomai kai apostreyw proV touV adelfouV mou touV en aiguptw kai oyomai ei eti zwsin kai eipen ioqor mwush badize ugiainwn (Êxodo 4, 18)

 • kai ekalesen mwushV ton misadai kai ton elisafan uiouV ozihl uiouV tou adelfou tou patroV aarwn kai eipen autoiV proselqate kai arate touV adelfouV umwn ek proswpou twn agiwn exw thV parembolhV (Levítico 10, 4)

 • kai proshgageto se kai pantaV touV adelfouV sou uiouV leui meta sou kai zhteite ierateuein (Números 16, 10)

 • kai touV adelfouV sou fulhn leui dhmon tou patroV sou prosagagou proV seauton kai prosteqhtwsan soi kai leitourgeitwsan soi kai su kai oi uioi sou meta sou apenanti thV skhnhV tou marturiou (Números 18, 2)


“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina