Encontrados 6 resultados para: uman

  • Nerazumnik prezire svoga bližnjega, dok èovjek uman šuti. (Mudre izreke 11, 12)
  • Mnoštvo je mudraca svijetu spasenje i kralj uman blagostanje narodu. (Knjiga Mudrosti 6, 24)

  • Jezièavac se poznaje nadaleko, ali uman èovjek predviða njegov pad. (Knjiga Sirahova 21, 7)

  • Kad uman èovjek èuje mudru rijeè, pohvali je i drugu doda; a èuje li je bezumnik, ruga joj se i baca je iza svojih leða. (Knjiga Sirahova 21, 15)

  • Luðak se smije punim grlom, a uman se èovjek tiho osmjehne. (Knjiga Sirahova 21, 20)

  • Jer reèe: "Uèinih snagom svoje ruke i mudrošæu svojom, jer sam uman; uklonih meðe narodima i blaga njihova opljaèkah, kao junak oborih one što sjede na prijestoljima. (Izaija 10, 13)

“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina