Encontrados 183 resultados para: grijeh

 • Dome Izraelov, ja æu suditi svakome po njegovim putovima - rijeè je Jahve Gospoda. Obratite se, dakle, i povratite od svih svojih nedjela, i grijeh vam vaš neæe biti na propast! (Ezekiel 18, 30)

 • Sramotan je grijeh tvoj: htjedoh te oèistiti, ali se ti ne htjede od grijeha oèistiti; i zbog toga se više neæeš oèistiti dok nad tobom ne iskalim gnjev svoj! (Ezekiel 24, 13)

 • Sedam dana svaki dan prinesi jednog jarca za grijeh; i neka se prinese june i ovan iz stada, oba bez mane. (Ezekiel 43, 25)

 • Žrtvenike je umnožio Efrajim, za grijeh su mu oni poslužili. (Hošea 8, 11)

 • Bit æe razorene sramne uzvišice, grijeh Izraelov; trnje æe i èièak rasti po žrtvenicima njihovim. Tad æe govoriti brdima: "Pokrijte nas!" i bregovima: "Padnite na nas!" (Hošea 10, 8)

 • Dobro se èuva bezakonje Efrajimovo, grijeh je njegov dobro pohranjen. (Hošea 13, 12)

 • Ali ja sam pun snage i duha Jahvina, pun pravde i jakosti da objavim Jakovu opaèinu njegovu, Izraelu njegov grijeh. (Mihej 3, 8)

 • Tko je Bog kao ti koji prašta krivnju, koji grijeh oprašta i prelazi preko prekršaja Ostatka baštine svoje, koji ne ustraje dovijeka u svome gnjevu, nego uživa u pomilovanju? (Mihej 7, 8)

 • "Zato kažem vam: svaki æe se grijeh i bogohulstvo oprostiti ljudima, ali rekne li tko bogohulstvo protiv Duha, neæe se oprostiti. (Evanðelje po Mateju 12, 31)

 • Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reèe: "Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!" (Evanðelje po Ivanu 1, 29)

 • Odgovori im Isus: "Zaista, zaista, kažem vam: tko god èini grijeh, rob je grijeha. (Evanðelje po Ivanu 8, 34)

 • Tko æe mi od vas dokazati grijeh? Ako istinu govorim, zašto mi ne vjerujete? (Evanðelje po Ivanu 8, 46)


“É difícil tornar-se santo. Difícil, mas não impossível. A estrada da perfeição é longa, tão longa quanto a vida de cada um. O consolo é o repouso no decorrer do caminho. Mas, apenas restauradas as forças, é necessário levantar-se rapidamente e retomar a viagem!” São Padre Pio de Pietrelcina