Encontrados 249 resultados para: Isusa

 • S njima se zlopati kao dobar vojnik Krista Isusa. (Druga poslanica Timoteju 2, 3)

 • Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrtvih, od potomstva Davidova - po mojem evanðelju. (Druga poslanica Timoteju 2, 8)

 • Pavao, sluga Božji i apostol Isusa Krista poradi vjere izabranika Božjih i spoznanja istine usmjerene k pobožnosti (Poslanica Titu 1, 1)

 • Titu, pravomu sinu po zajednièkoj vjeri, milost i mir od Boga i Krista Isusa, Spasitelja našega! (Poslanica Titu 1, 4)

 • išèekujuæi blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. (Poslanica Titu 2, 13)

 • Pavao, sužanj Isusa Krista, i brat Timotej: ljubljenom Filemonu, suradniku našemu, (Poslanica Filemonu 1, 1)

 • Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista! (Poslanica Filemonu 1, 3)

 • poradi ljubavi radije molim, kakav veæ jesam, Pavao, starac, a sada i sužanj Krista Isusa. (Poslanica Filemonu 1, 9)

 • Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim! (Poslanica Filemonu 1, 24)

 • ali Njega, za malo manjeg od anðela, Isusa, vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i èasti ovjenèana da milošæu Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio. (Poslanica Hebrejima 2, 9)

 • Stoga, braæo sveta, sudionici nebeskoga poziva, promotrite Apostola i Velikoga sveæenika naše vjere - Isusa: (Poslanica Hebrejima 3, 1)

 • Imajuæi dakle velikoga Velikog sveæenika koji prodrije kroz nebesa - Isusa, Sina Božjega - èvrsto se držimo vjere. (Poslanica Hebrejima 4, 14)


“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina