Encontrados 249 resultados para: Isusa

 • niti ga ja od kojeg èovjeka primih ili nauèih, nego objavom Isusa Krista. (Poslanica Galaæanima 1, 12)

 • Ali znamo: èovjek se ne opravdava po djelima Zakona, nego vjerom u Isusa Krista. Zato i mi u Krista Isusa povjerovasmo da se opravdamo po vjeri u Krista, a ne po djelima Zakona jer se po djelima Zakona nitko neæe opravdati. (Poslanica Galaæanima 2, 16)

 • Ali je Pismo sve zatvorilo pod grijeh da se, po vjeri u Isusa Krista, obeæano dade onima koji vjeruju. (Poslanica Galaæanima 3, 22)

 • Svoju kušnju, moje tijelo, niste ni prezreli ni odbacili, nego ste me primili kao anðela Božjega, kao Krista Isusa. (Poslanica Galaæanima 4, 14)

 • A ja, Bože saèuvaj da bih se ièim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu. (Poslanica Galaæanima 6, 14)

 • Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim, braæo! Amen (Poslanica Galaæanima 6, 18)

 • Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa: svetima koji su u Efezu i vjernima u Isusu Kristu. (Poslanica Efežanima 1, 1)

 • Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista! (Poslanica Efežanima 1, 2)

 • Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. (Poslanica Efežanima 1, 3)

 • Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom æete ga spoznati; (Poslanica Efežanima 1, 17)

 • Radi toga ja, Pavao, sužanj Krista Isusa za vas pogane... (Poslanica Efežanima 3, 1)

 • Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista! (Poslanica Efežanima 5, 20)


“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina