1. Ti se dakle, dijete moje, jaèaj milošæu u Kristu Isusu

2. i što si od mene po mnogim svjedocima èuo, to predaj vjernim ljudima koji æe biti podobni i druge pouèiti.

3. S njima se zlopati kao dobar vojnik Krista Isusa.

4. Tko vojuje, ne zapleæe se u svagdanje poslove kako bi se vojskovoði svidio.

5. I natjeèe li se tko, ne ovjenèava se ako se zakonito ne natjeèe.

6. Ratar koji se trudi treba da prvi primi od uroda.

7. Shvati što govorim! Ta dat æe ti Gospodin razum u svemu.

8. Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrtvih, od potomstva Davidova - po mojem evanðelju.

9. Za nj se ja zlopatim sve do okova, kao zloèinac. Ali rijeè Božja nije okovana!

10. Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu, zajedno s vjeènom slavom.

11. Vjerodostojna je rijeè: Ako s njime umrijesmo, s njime æemo i živjeti.

12. Ako ustrajemo, s njime æemo i kraljevati. Ako ga zanijeèemo, i on æe zanijekati nas.

13. Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati!

14. Na to podsjeæaj zaklinjuæi pred Bogom neka ne bude rjeèoborstva: nièemu ne koristi, a na propast je onima koji slušaju.

15. Uznastoj da kao prokušan staneš pred Boga kao radnik koji se nema èega stidjeti, koji ispravno reže rijeè istine.

16. Svjetovnih se pak praznorjeèja kloni: sve æe više provaljivati prema bezbožnosti

17. i rijeè æe njihova kao rak-rana izgrizati. Od njih su Himenej i Filet,

18. koji zastraniše od istine tvrdeæi da je uskrsnuæe veæ bilo te nekima prevraæaju vjeru.

19. Ipak èvrsti temelj Božji stoji - pod ovim je peèatom: Poznaje Gospodin one koji su njegovi i neka se kloni zloæe tko god imenuje ime Gospodnje.

20. Pa u velikoj kuæi ima posuda ne samo zlatnih i srebrnih, nego i drvenih i glinenih; i jedne su èasne, druge pak neèasne.

21. Oèisti li se dakle tko od toga, bit æe posuda èasna, posveæena, korisna Gospodaru, za svako dobro djelo prikladna.

22. A mladenaèkih se strastvenosti kloni! Teži za pravednošæu, vjerom, ljubavlju, mirom sa svima koji iz èista srca prizivlju Gospodina.

23. Lude pak i neobuzdane raspre odbijaj znajuæi da raðaju svaðama.

24. A sluga Gospodnji treba da se ne svaða, nego da bude nježan prema svima, sposoban pouèavati, zlo podnositi,

25. da s blagošæu preodgaja protivnike, ne bi li ih Bog podario obraæenjem te spoznaju istinu

26. i ponovno budu trijezni izvan zamke ðavla koji ih drži robljem svoje volje.

“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina