1. Tada se skupi sav narod kao jedan èovjek na trg koji je pred Vodenim vratima. Rekoše književniku Ezri da donese knjigu Mojsijeva zakona što ga je Jahve dao Izraelu.

2. I prvoga dana sedmoga mjeseca sveæenik Ezra donese Zakon pred zbor ljudi, žena i sviju koji su bili sposobni da ga razumiju.

3. Na trgu koji je pred Vodenim vratima poèeo je èitati knjigu, od ranoga jutra do podneva, pred ljudima, ženama i pred onima koji su bili zreli. Sav je narod pozorno slušao knjigu Zakona.

4. Književnik Ezra stajaše na drvenu besjedištu koje su podigli za tu zgodu. Kraj njega stajahu: s desne strane Matitja, Šema, Anaja, Urija, Hilkija i Maaseja, a s lijeve strane Pedaja, Mišael, Malkija, Hašum, Hašbadana, Zaharija i Mešulam.

5. Ezra je otvorio knjigu naoèigled svemu narodu - jer je bio poviše od svega naroda - a kad ju je otvorio, sav narod ustade.

6. Tada Ezra blagoslovi Jahvu, Boga velikoga, a sav narod, podignutih ruku, odgovori: "Amen! Amen!" Zatim su kleknuli i poklonili se pred Jahvom, licem do zemlje.

7. A leviti Ješua, Bani, Šerebja, Jamin, Akub, Šabtaj, Hodija, Maaseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Hanan i Pelaja objašnjavahu Zakon narodu, a narod stajaše na svome mjestu.

8. I èitahu iz knjige Božjeg zakona po odlomcima i razlagahu smisao da narod može razumjeti što se èita.

9. Potom namjesnik Nehemija, i sveæenik i književnik Ezra, i leviti koji pouèavahu narod rekoše svemu narodu: "Ovo je dan posveæen Jahvi, Bogu vašemu! Ne tugujte, ne plaèite!" Jer sav narod plakaše slušajuæi rijeèi Zakona.

10. I još im reèe Nehemija: "Poðite i jedite masna jela, i pijte slatko, i pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno, jer ovo je dan posveæen našem Gospodu. Ne žalostite se: radost Jahvina vaša je jakost."

11. I leviti umirivahu sav narod govoreæi: "Umirite se: ovaj je dan svet. Ne tugujte!"

12. I ode sav narod da jede i pije, i da šalje obroke, i da slavi veliko slavlje: jer su shvatili rijeèi koje su im objavljene.

13. Drugog dana skupiše se glavari obitelji svega naroda, sveæenici i leviti oko književnika Ezre da prouèe rijeèi Zakona.

14. I naðoše napisano u Zakonu što ga je Jahve naredio preko sluge Mojsija: "Sinovi Izraelovi neka borave pod sjenicama za sveèanosti u sedmom mjesecu."

15. Èim su èuli, proglasiše u svim svojim gradovima i u Jeruzalemu: "Idite u goru i donesite granja maslinova i granja divlje masline, mirtovih i palmovih grana i granja ostaloga lisnatog drveæa da naèinimo sjenice, kako je propisano."

16. I ode narod i donese granja i naèiniše sjenice, svaki na svom krovu i svojim dvorištima, u predvorjima Doma Božjega, na trgu kod Vodenih vrata i na onom kod Efrajimovih vrata.

17. Sav zbor onih koji su se vratili iz sužanjstva naèini sjenice i boravili su u njima - Izraelci nisu toga èinili od vremena Jošue, sina Nunova, sve do toga dana. I bila je veoma velika radost.

18. Ezra je èitao knjigu Zakona Božjeg svakog dana, od prvoga do posljednjega. Sedam se dana svetkovao blagdan, a osmoga je dana bio sveèani zbor, kako je propisano.

“Combata vigorosamente, se está interessado em obter o prêmio destinado às almas fortes.” São Padre Pio de Pietrelcina