1. U Cezareji bijaše neki èovjek imenom Kornelije, satnik takozvane italske èete,

2. pobožan i bogobojazan sa svim svojim domom. Dijelio je mnoge milostinje narodu i bez prestanka se molio Bogu.

3. U viðenju negdje oko devete ure dana ugleda on jasno anðela Božjega gdje dolazi k njemu i veli mu: "Kornelije!"

4. Zagleda se u nj pa mu prestrašen reèe: "Što je, Gospodine?" A on njemu: "Molitve su tvoje i milostinje uzišle kao žrtva podsjetnica pred Boga.

5. Zato sada pošalji ljude u Jopu i dozovi Šimuna koji se zove Petar.

6. On je gost u nekog Šimuna kožara èija je kuæa uz more."

7. Èim ode anðeo koji mu je govorio, pozove on dvojicu slugu i jednoga pobožna, privržena vojnika,

8. sve im ispripovjedi i posla ih u Jopu.

9. Sutradan, dok su oni putovali i približavali se gradu, oko šeste ure uziðe Petar na krov moliti.

10. Ogladnje i zaželje se jela. Dok mu pripremahu, pade on u zanos.

11. Gleda on nebo rastvoreno i posudu neku poput velika platna: uleknuta s èetiri okrajka, silazi na zemlju.

12. U njoj bijahu svakovrsni èetveronošci, gmazovi zemaljski i ptice nebeske.

13. I glas æe mu neki: "Ustaj, Petre! Kolji i jedi!"

14. Petar odvrati: "Nipošto, Gospodine! Ta nikad još ne okusih ništa okaljano i neèisto".

15. A glas æe mu opet, po drugi put: "Što Bog oèisti, ti ne zovi okaljanim!"

16. To se ponovi do triput, a onda je posuda ponesena na nebo.

17. Dok se Petar dvoumio što bi imalo znaèiti viðenje koje vidje, eto ljudi koje je poslao Kornelije: pošto se raspitaše za Šimunovu kuæu, pojave se na vratima,

18. zovnu te upitaju je li ondje ugošæen neki Šimun, nazvan Petar.

19. Dok je Petar sveudilj razmišljao o viðenju, reèe mu Duh: "Evo, neka te trojica traže.

20. De ustani, siði i poði s njima ne skanjujuæi se jer ja sam ih poslao."

21. Petar siðe k ljudima i reèe: "Evo me! Ja sam onaj kojega tražite! Zbog èega ste došli?"

22. Oni odgovore: "Satnik Kornelije, muž pravedan i bogobojazan, za kojega svjedoèi sav narod židovski, primi od svetog anðela naputak da te dozove u dom svoj i èuje od tebe rijeèi."

23. Tada ih Petar pozva unutra i ugosti. Sutradan usta i krenu s njima; pratila ga neka braæa iz Jope.

24. Drugi dan stiže u Cezareju. Kornelije ih je èekao sazvavši rodbinu i prisne prijatelje.

25. Kad je Petar ulazio, pohrli mu Kornelije u susret, padne mu k nogama i pokloni se.

26. Petar ga pridigne govoreæi: "Ustani! I ja sam èovjek."

27. I razgovarajuæi s njime, uðe i naðe sabrane mnoge

28. te im reèe: "Vi znate kako je Židovu zabranjeno družiti se sa strancem ili k njemu ulaziti, ali meni Bog pokaza da nikoga ne zovem okaljanim ili neèistim.

29. Stoga, pozvan, i doðoh bez pogovora. Da èujemo dakle zbog èega me pozvaste!"

30. Kornelije reèe: "Prije èetiri dana baš u ovo doba, o devetoj uri, molio sam se u kuæi kad gle: èovjek neki u sjajnoj odjeæi stane preda me

31. i reèe: 'Kornelije, uslišana ti je molitva i milostinje su tvoje spomenute pred Bogom!

32. Pošalji dakle u Jopu i dozovi Šimuna koji se zove Petar. On je gost u kuæi Šimuna kožara uz more.'

33. Odmah sam dakle poslao k tebi, a ti si dobro uèinio što si došao. Evo nas dakle sviju pred Bogom da èujemo sve što ti zapovjedi Gospodin!"

34. Petar tada prozbori i reèe: "Sad uistinu shvaæam da Bog nije pristran,

35. nego - u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i èini pravdu.

36. Rijeè posla sinovima Izraelovim navješæujuæi im evanðelje: mir po Isusu Kristu; on je Gospodar sviju.

37. Vi znate što se dogaðalo po svoj Judeji, poèevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan:

38. kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom èineæi dobro i ozdravljajuæi sve kojima bijaše ovladao ðavao."

39. "Mi smo svjedoci svega što on uèini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo!

40. Bog ga uskrisi treæi dan i dade mu da se oèituje -

41. ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodreðenima - nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih."

42. "On nam i naloži propovijedati narodu i svjedoèiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih!"

43. "Za nj svjedoèe svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha."

44. Dok je Petar još govorio te rijeèi, siðe Duh Sveti na sve koji su slušali tu besjedu.

45. A vjernici iz obrezanja, koji doðoše zajedno s Petrom, zaèudiše se što se i na pogane izlio dar Duha Svetoga.

46. Jer èuli su ih govoriti drugim jezicima i velièati Boga. Tada Petar reèe:

47. "Može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi?"

48. I zapovjedi da se krste u ime Isusa Krista. Tada ga zamole da ostane ondje nekoliko dana.Livros sugeridos


“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.