1. Nakon pet dana siðe veliki sveæenik Ananija s nekim starješinama i odvjetnikom, nekim Tertulom te izniješe upravitelju tužbu protiv Pavla.

2. Pošto dozvaše Pavla, poèe ga Tertul optuživati: "Veliki mir što ga po tebi, vrli Felikse, uživamo i boljitak što tvojom providnošæu narodu ovomu nastaje,

3. u svemu i posvuda primamo sa svom zahvalnošæu.

4. Ali, da ti dulje ne dodijavam, molim te da nas u svojoj blagonaklonosti ukratko poslušaš.

5. Utvrdismo da je ovaj èovjek kuga, da pokreæe bune meðu svim Židovima po svijetu, da je kolovoða nazaretske sljedbe,

6. da je èak i Hram pokušao oskvrnuti pa ga uhitismo.

7. #

8. Od njega, ako ga o svemu tomu ispitaš, možeš saznati za što ga mi optužujemo."

9. Podržaše ga i Židovi tvrdeæi da je tako.

10. Nato Pavao odvrati pošto mu upravitelj kimnu da govori: "Kako znam da si veæ mnogo godina sudac narodu ovomu, mirne se duše branim.

11. Ta možeš se osvjedoèiti da nema više od dvanaest dana otkad uzaðoh u Jeruzalem da se poklonim.

12. A nisu me našli ni u Hramu da s kim raspravljam ili bunu podižem, ni u sinagogama, ni po gradu.

13. I ne mogu ti dokazati ono za što me sada optužuju."

14. "Jamèim ti, naprotiv, ovo: Putom koji nazivaju sljedbom služim otaèkom Bogu vjerujuæi u sve što je u Zakonu i u Prorocima napisano,

15. uzdajuæi se u Boga da æe uskrsnuti pravednici i nepravednici, što oni i sami oèekuju.

16. Zato se i ja trudim uvijek imati savjest besprijekornu pred Bogom i pred ljudima."

17. "Nakon više godina doðoh da donesem milostinju za svoj narod i prinose;

18. dok sam ih prinosio, naðoše me posveæena u Hramu, a ne sa svjetinom ni u metežu.

19. Ali neki Židovi iz Azije - da, trebalo bi da se oni pojave pred tobom i optuže me ako što imaju protiv mene.

20. Ili neka ovi sami kažu: koji su zloèin na meni našli kad sam stajao pred Vijeæem,

21. osim možda one jedne rijeèi koju doviknuh meðu njima stojeæi: Zbog uskrsnuæa mrtvih sudi mi se danas pred vama!"

22. Nato Feliks, koji je toèno znao sve o ovom Putu, odgodi njihovu parnicu rekavši: "Kada doðe tisuænik Lizija, riješit æu vaš spor."

23. Satniku pak naredi da se Pavao èuva, ali da uživa olakšice i da se nikomu od njegovih ne brani posluživati ga.

24. Nakon nekoliko dana stigne i Feliks sa svojom ženom Druzilom koja bijaše Židovka; posla po Pavla i posluša ga o vjeri u Isusa Krista.

25. Kad Pavao stade raspravljati o pravednosti, uzdržljivosti i buduæem Sudu, Feliks uplašen reèe: "Zasad idi, a kad naðem vremena, pozvat æu te."

26. Ujedno se nadao da æe mu Pavao dati novaca. Zato ga je èešæe pozivao i s njim razgovarao.

27. Nakon dvije godine dobi Feliks za nasljednika Porcija Festa. Hoteæi ugoditi Židovima, ostavi Feliks Pavla u okovima.

“Não abandone sua alma à tentação, diz o Espírito Santo, já que a alegria do coração é a vida da alma e uma fonte inexaurível de santidade.” São Padre Pio de Pietrelcina