1. outwV edeixen moi kurioV kai idou epigonh akridwn ercomenh ewqinh kai idou broucoV eiV gwg o basileuV

2. kai estai ean suntelesh tou katafagein ton corton thV ghV kai eipa kurie kurie ilewV genou tiV anasthsei ton iakwb oti oligostoV estin

3. metanohson kurie epi toutw kai touto ouk estai legei kurioV

4. outwV edeixen moi kurioV kai idou ekalesen thn dikhn en puri kurioV kai katefage thn abusson thn pollhn kai katefagen thn merida

5. kai eipa kurie kurie kopason dh tiV anasthsei ton iakwb oti oligostoV estin

6. metanohson kurie epi toutw kai touto ou mh genhtai legei kurioV

7. outwV edeixen moi kurioV kai idou anhr esthkwV epi teicouV adamantinou kai en th ceiri autou adamaV

8. kai eipen kurioV proV me ti su oraV amwV kai eipa adamanta kai eipen kurioV proV me idou egw entassw adamanta en mesw laou mou israhl ouketi mh prosqw tou parelqein auton

9. kai afanisqhsontai bwmoi tou gelwtoV kai ai teletai tou israhl exerhmwqhsontai kai anasthsomai epi ton oikon ieroboam en romfaia

10. kai exapesteilen amasiaV o iereuV baiqhl proV ieroboam basilea israhl legwn sustrofaV poieitai kata sou amwV en mesw oikou israhl ou mh dunhtai h gh upenegkein apantaV touV logouV autou

11. dioti tade legei amwV en romfaia teleuthsei ieroboam o de israhl aicmalwtoV acqhsetai apo thV ghV autou

12. kai eipen amasiaV proV amwV o orwn badize ekcwrhson eiV ghn iouda kai ekei katabiou kai ekei profhteuseiV

13. eiV de baiqhl ouketi mh prosqhV tou profhteusai oti agiasma basilewV estin kai oikoV basileiaV estin

14. kai apekriqh amwV kai eipen proV amasian ouk hmhn profhthV egw oude uioV profhtou all' h aipoloV hmhn kai knizwn sukamina

15. kai anelaben me kurioV ek twn probatwn kai eipen kurioV proV me badize profhteuson epi ton laon mou israhl

16. kai nun akoue logon kuriou su legeiV mh profhteue epi ton israhl kai ou mh oclagwghshV epi ton oikon iakwb

17. dia touto tade legei kurioV h gunh sou en th polei porneusei kai oi uioi sou kai ai qugatereV sou en romfaia pesountai kai h gh sou en scoiniw katametrhqhsetai kai su en gh akaqartw teleuthseiV o de israhl aicmalwtoV acqhsetai apo thV ghV autou

“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina