1. akousate ton logon kuriou touton on egw lambanw ef' umaV qrhnon oikoV israhl

2. epesen ouketi mh prosqh tou anasthnai parqenoV tou israhl esfalen epi thV ghV authV ouk estin o anasthswn authn

3. dioti tade legei kurioV kurioV h poliV ex hV exeporeuonto cilioi upoleifqhsontai ekaton kai ex hV exeporeuonto ekaton upoleifqhsontai deka tw oikw israhl

4. dioti tade legei kurioV proV ton oikon israhl ekzhthsate me kai zhsesqe

5. kai mh ekzhteite baiqhl kai eiV galgala mh eisporeuesqe kai epi to frear tou orkou mh diabainete oti galgala aicmalwteuomenh aicmalwteuqhsetai kai baiqhl estai wV ouc uparcousa

6. ekzhthsate ton kurion kai zhsate opwV mh analamyh wV pur o oikoV iwshf kai katafagetai auton kai ouk estai o sbeswn tw oikw israhl

7. kurioV o poiwn eiV uyoV krima kai dikaiosunhn eiV ghn eqhken

8. poiwn panta kai metaskeuazwn kai ektrepwn eiV to prwi skian qanatou kai hmeran eiV nukta suskotazwn o proskaloumenoV to udwr thV qalasshV kai ekcewn auto epi proswpou thV ghV kurioV o qeoV o pantokratwr onoma autw

9. o diairwn suntrimmon ep' iscun kai talaipwrian epi ocurwma epagwn

10. emishsan en pulaiV elegconta kai logon osion ebdeluxanto

11. dia touto anq' wn katekondulizete ptwcouV kai dwra eklekta edexasqe par' autwn oikouV xustouV wkodomhsate kai ou mh katoikhshte en autoiV ampelwnaV epiqumhtouV efuteusate kai ou mh pihte ton oinon ex autwn

12. oti egnwn pollaV asebeiaV umwn kai iscurai ai amartiai umwn katapatounteV dikaion lambanonteV allagmata kai penhtaV en pulaiV ekklinonteV

13. dia touto o suniwn en tw kairw ekeinw siwphsetai oti kairoV ponhroV estin

14. ekzhthsate to kalon kai mh to ponhron opwV zhshte kai estai outwV meq' umwn kurioV o qeoV o pantokratwr on tropon eipate

15. memishkamen ta ponhra kai hgaphkamen ta kala kai apokatasthsate en pulaiV krima opwV elehsh kurioV o qeoV o pantokratwr touV periloipouV tou iwshf

16. dia touto tade legei kurioV o qeoV o pantokratwr en pasaiV plateiaiV kopetoV kai en pasaiV odoiV rhqhsetai ouai ouai klhqhsetai gewrgoV eiV penqoV kai kopeton kai eiV eidotaV qrhnon

17. kai en pasaiV odoiV kopetoV dioti dieleusomai dia mesou sou eipen kurioV

18. ouai oi epiqumounteV thn hmeran kuriou ina ti auth umin h hmera tou kuriou kai auth estin skotoV kai ou fwV

19. on tropon otan fugh anqrwpoV ek proswpou tou leontoV kai empesh autw h arkoV kai eisphdhsh eiV ton oikon autou kai apereishtai taV ceiraV autou epi ton toicon kai dakh auton o ofiV

20. ouci skotoV h hmera tou kuriou kai ou fwV kai gnofoV ouk ecwn feggoV auth

21. memishka apwsmai eortaV umwn kai ou mh osfranqw en taiV panhguresin umwn

22. dioti kai ean enegkhte moi olokautwmata kai qusiaV umwn ou prosdexomai auta kai swthriou epifaneiaV umwn ouk epibleyomai

23. metasthson ap' emou hcon wdwn sou kai yalmon organwn sou ouk akousomai

24. kai kulisqhsetai wV udwr krima kai dikaiosunh wV ceimarrouV abatoV

25. mh sfagia kai qusiaV proshnegkate moi en th erhmw tessarakonta eth oikoV israhl

26. kai anelabete thn skhnhn tou moloc kai to astron tou qeou umwn raifan touV tupouV autwn ouV epoihsate eautoiV

27. kai metoikiw umaV epekeina damaskou legei kurioV o qeoV o pantokratwr onoma autw

“Quando Jesus vem a nós na santa comunhão, encontra alegria em Sua criatura. Por nossa parte, procuremos Nele a nossa alegria.” São Padre Pio de Pietrelcina