Fondare 912 Risultati per: peri

 • kai eqhken o paiV thn ceira autou upo ton mhron abraam tou kuriou autou kai wmosen autw peri tou rhmatoV toutou (Gênesis 24, 9)

 • kai hrwthsa authn kai eipa tinoV ei qugathr h de efh qugathr baqouhl eimi tou uiou nacwr on eteken autw melca kai perieqhka auth ta enwtia kai ta yelia peri taV ceiraV authV (Gênesis 24, 47)

 • eishlqen de isaak eiV ton oikon thV mhtroV autou kai elaben thn rebekkan kai egeneto autou gunh kai hgaphsen authn kai pareklhqh isaak peri sarraV thV mhtroV autou (Gênesis 24, 67)

 • edeito de isaak kuriou peri rebekkaV thV gunaikoV autou oti steira hn ephkousen de autou o qeoV kai elaben en gastri rebekka h gunh autou (Gênesis 25, 21)

 • ephrwthsan de oi andreV tou topou peri rebekkaV thV gunaikoV autou kai eipen adelfh mou estin efobhqh gar eipein oti gunh mou estin mhpote apokteinwsin auton oi andreV tou topou peri rebekkaV oti wraia th oyei hn (Gênesis 26, 7)

 • aparaV de isaak ekeiqen wruxen frear eteron ekrinonto de kai peri ekeinou kai epwnomasen to onoma autou ecqria (Gênesis 26, 21)

 • aparaV de ekeiqen wruxen frear eteron kai ouk emacesanto peri autou kai epwnomasen to onoma autou eurucwria legwn dioti nun eplatunen kurioV hmin kai huxhsen hmaV epi thV ghV (Gênesis 26, 22)

 • egeneto de en th hmera ekeinh kai paragenomenoi oi paideV isaak aphggeilan autw peri tou freatoV ou wruxan kai eipan ouc euromen udwr (Gênesis 26, 32)

 • kai enekotei hsau tw iakwb peri thV eulogiaV hV euloghsen auton o pathr autou eipen de hsau en th dianoia eggisatwsan ai hmerai tou penqouV tou patroV mou ina apokteinw iakwb ton adelfon mou (Gênesis 27, 41)

 • hgaphsen de iakwb thn rachl kai eipen douleusw soi epta eth peri rachl thV qugatroV sou thV newteraV (Gênesis 29, 18)

 • kai edouleusen iakwb peri rachl eth epta kai hsan enantion autou wV hmerai oligai para to agapan auton authn (Gênesis 29, 20)

 • egeneto de prwi kai idou hn leia eipen de iakwb tw laban ti touto epoihsaV moi ou peri rachl edouleusa para soi kai ina ti parelogisw me (Gênesis 29, 25)


“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina