Fondare 912 Risultati per: peri

 • ean de mh iscush h ceir autou to ikanon eiV to probaton oisei peri thV amartiaV autou hV hmarten duo trugonaV h duo neossouV peristerwn kuriw ena peri amartiaV kai ena eiV olokautwma (Levítico 5, 7)

 • kai oisei auta proV ton ierea kai prosaxei o iereuV to peri thV amartiaV proteron kai apoknisei o iereuV thn kefalhn autou apo tou sfondulou kai ou dielei (Levítico 5, 8)

 • kai ranei apo tou aimatoV tou peri thV amartiaV epi ton toicon tou qusiasthriou to de kataloipon tou aimatoV katastraggiei epi thn basin tou qusiasthriou amartiaV gar estin (Levítico 5, 9)

 • kai to deuteron poihsei olokautwma wV kaqhkei kai exilasetai o iereuV peri thV amartiaV autou hV hmarten kai afeqhsetai autw (Levítico 5, 10)

 • ean de mh euriskh autou h ceir zeugoV trugonwn h duo neossouV peristerwn kai oisei to dwron autou peri ou hmarten to dekaton tou oifi semidalin peri amartiaV ouk epiceei ep' auto elaion oude epiqhsei ep' auto libanon oti peri amartiaV estin (Levítico 5, 11)

 • kai exilasetai peri autou o iereuV peri thV amartiaV autou hV hmarten ef' enoV toutwn kai afeqhsetai autw to de kataleifqen estai tw ierei wV h qusia thV semidalewV (Levítico 5, 13)

 • yuch ean laqh auton lhqh kai amarth akousiwV apo twn agiwn kuriou kai oisei thV plhmmeleiaV autou tw kuriw krion amwmon ek twn probatwn timhV arguriou siklwn tw siklw twn agiwn peri ou eplhmmelhsen (Levítico 5, 15)

 • kai o hmarten apo twn agiwn apoteisai auto kai to epipempton prosqhsei ep' auto kai dwsei auto tw ierei kai o iereuV exilasetai peri autou en tw kriw thV plhmmeleiaV kai afeqhsetai autw (Levítico 5, 16)

 • kai oisei krion amwmon ek twn probatwn timhV arguriou eiV plhmmeleian proV ton ierea kai exilasetai peri autou o iereuV peri thV agnoiaV autou hV hgnohsen kai autoV ouk hdei kai afeqhsetai autw (Levítico 5, 18)

 • yuch ean amarth kai paridwn paridh taV entolaV kuriou kai yeushtai ta proV ton plhsion en paraqhkh h peri koinwniaV h peri arpaghV h hdikhsen ti ton plhsion (Levítico 5, 21)

 • h euren apwleian kai yeushtai peri authV kai omosh adikwV peri enoV apo pantwn wn ean poihsh o anqrwpoV wste amartein en toutoiV (Levítico 5, 22)

 • apo pantoV pragmatoV ou wmosen peri autou adikwV kai apoteisei auto to kefalaion kai to pempton prosqhsei ep' auto tinoV estin autw apodwsei h hmera elegcqh (Levítico 5, 24)


“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina