Fondare 912 Risultati per: peri

 • kai egeneto meta thn aurion eipen mwushV proV ton laon umeiV hmarthkate amartian megalhn kai nun anabhsomai proV ton qeon ina exilaswmai peri thV amartiaV umwn (Êxodo 32, 30)

 • kai epataxen kurioV ton laon peri thV poihsewV tou moscou ou epoihsen aarwn (Êxodo 32, 35)

 • kai epiqhsei thn ceira epi thn kefalhn tou karpwmatoV dekton autw exilasasqai peri autou (Levítico 1, 4)

 • ean men o arciereuV o kecrismenoV amarth tou ton laon amartein kai prosaxei peri thV amartiaV autou hV hmarten moscon ek bown amwmon tw kuriw peri thV amartiaV autou (Levítico 4, 3)

 • kai gnwsqh autoiV h amartia hn hmarton en auth kai prosaxei h sunagwgh moscon ek bown amwmon peri thV amartiaV kai prosaxei auton para taV quraV thV skhnhV tou marturiou (Levítico 4, 14)

 • kai poihsei ton moscon on tropon epoihsen ton moscon ton thV amartiaV outwV poihqhsetai kai exilasetai peri autwn o iereuV kai afeqhsetai autoiV h amartia (Levítico 4, 20)

 • kai to pan stear autou anoisei epi to qusiasthrion wsper to stear qusiaV swthriou kai exilasetai peri autou o iereuV apo thV amartiaV autou kai afeqhsetai autw (Levítico 4, 26)

 • kai gnwsqh autw h amartia hn hmarten en auth kai oisei cimairan ex aigwn qhleian amwmon oisei peri thV amartiaV hV hmarten (Levítico 4, 28)

 • kai pan to stear perielei on tropon periaireitai stear apo qusiaV swthriou kai anoisei o iereuV epi to qusiasthrion eiV osmhn euwdiaV kuriw kai exilasetai peri autou o iereuV kai afeqhsetai autw (Levítico 4, 31)

 • kai pan autou to stear perielei on tropon periaireitai stear probatou ek thV qusiaV tou swthriou kai epiqhsei auto o iereuV epi to qusiasthrion epi to olokautwma kuriou kai exilasetai peri autou o iereuV peri thV amartiaV hV hmarten kai afeqhsetai autw (Levítico 4, 35)

 • kai exagoreusei thn amartian peri wn hmarthken kat' authV (Levítico 5, 5)

 • kai oisei peri wn eplhmmelhsen kuriw peri thV amartiaV hV hmarten qhlu apo twn probatwn amnada h cimairan ex aigwn peri amartiaV kai exilasetai peri autou o iereuV peri thV amartiaV autou hV hmarten kai afeqhsetai autw h amartia (Levítico 5, 6)


“Ele e ouvir a Sua voz por meio das Suas inspirações e iluminações interiores.” São Padre Pio de Pietrelcina