Fondare 912 Risultati per: peri

 • apodoV taV gunaikaV mou kai ta paidia peri wn dedouleuka soi ina apelqw su gar ginwskeiV thn douleian hn dedouleuka soi (Gênesis 30, 26)

 • egeneto de hnika hlqen iwshf proV touV adelfouV autou exedusan ton iwshf ton citwna ton poikilon ton peri auton (Gênesis 37, 23)

 • alla mnhsqhti mou dia seautou otan eu soi genhtai kai poihseiV en emoi eleoV kai mnhsqhsh peri emou faraw kai exaxeiV me ek tou ocurwmatoV toutou (Gênesis 40, 14)

 • eipen de faraw tw iwshf enupnion ewraka kai o sugkrinwn ouk estin auto egw de akhkoa peri sou legontwn akousanta se enupnia sugkrinai auta (Gênesis 41, 15)

 • peri de tou deuterwsai to enupnion faraw diV oti alhqeV estai to rhma to para tou qeou kai tacunei o qeoV tou poihsai auto (Gênesis 41, 32)

 • kai perielomenoV faraw ton daktulion apo thV ceiroV autou perieqhken auton epi thn ceira iwshf kai enedusen auton stolhn bussinhn kai perieqhken kloion crusoun peri ton trachlon autou (Gênesis 41, 42)

 • kai epeinasen pasa h gh aiguptou ekekraxen de o laoV proV faraw peri artwn eipen de faraw pasi toiV aiguptioiV poreuesqe proV iwshf kai o ean eiph umin poihsate (Gênesis 41, 55)

 • kai eipen ekastoV proV ton adelfon autou nai en amartia gar esmen peri tou adelfou hmwn oti upereidomen thn qliyin thV yuchV autou ote katedeeto hmwn kai ouk eishkousamen autou eneken toutou ephlqen ef' hmaV h qliyiV auth (Gênesis 42, 21)

 • epeidh de parhlqon ai hmerai tou penqouV elalhsen iwshf proV touV dunastaV faraw legwn ei euron carin enantion umwn lalhsate peri emou eiV ta wta faraw legonteV (Gênesis 50, 4)

 • umeiV ebouleusasqe kat' emou eiV ponhra o de qeoV ebouleusato peri emou eiV agaqa opwV an genhqh wV shmeron ina diatrafh laoV poluV (Gênesis 50, 20)

 • kai ekalesen faraw mwushn kai aarwn kai eipen euxasqe peri emou proV kurion kai perieletw touV batracouV ap' emou kai apo tou emou laou kai exapostelw ton laon kai quswsin kuriw (Êxodo 8, 4)

 • eipen de mwushV proV faraw taxai proV me pote euxwmai peri sou kai peri twn qerapontwn sou kai peri tou laou sou afanisai touV batracouV apo sou kai apo tou laou sou kai ek twn oikiwn umwn plhn en tw potamw upoleifqhsontai (Êxodo 8, 5)


“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina