1. egeneto de meta to ghrasai isaak kai hmblunqhsan oi ofqalmoi autou tou oran kai ekalesen hsau ton uion autou ton presbuteron kai eipen autw uie mou kai eipen idou egw

2. kai eipen idou geghraka kai ou ginwskw thn hmeran thV teleuthV mou

3. nun oun labe to skeuoV sou thn te faretran kai to toxon kai exelqe eiV to pedion kai qhreuson moi qhran

4. kai poihson moi edesmata wV filw egw kai enegke moi ina fagw opwV euloghsh se h yuch mou prin apoqanein me

5. rebekka de hkousen lalountoV isaak proV hsau ton uion autou eporeuqh de hsau eiV to pedion qhreusai qhran tw patri autou

6. rebekka de eipen proV iakwb ton uion authV ton elassw ide egw hkousa tou patroV sou lalountoV proV hsau ton adelfon sou legontoV

7. enegkon moi qhran kai poihson moi edesmata kai fagwn euloghsw se enantion kuriou pro tou apoqanein me

8. nun oun uie akouson mou kaqa egw soi entellomai

9. kai poreuqeiV eiV ta probata labe moi ekeiqen duo erifouV apalouV kai kalouV kai poihsw autouV edesmata tw patri sou wV filei

10. kai eisoiseiV tw patri sou kai fagetai opwV euloghsh se o pathr sou pro tou apoqanein auton

11. eipen de iakwb proV rebekkan thn mhtera autou estin hsau o adelfoV mou anhr dasuV egw de anhr leioV

12. mhpote yhlafhsh me o pathr mou kai esomai enantion autou wV katafronwn kai epaxw ep' emauton kataran kai ouk eulogian

13. eipen de autw h mhthr ep' eme h katara sou teknon monon upakouson thV fwnhV mou kai poreuqeiV enegke moi

14. poreuqeiV de elaben kai hnegken th mhtri kai epoihsen h mhthr autou edesmata kaqa efilei o pathr autou

15. kai labousa rebekka thn stolhn hsau tou uiou authV tou presbuterou thn kalhn h hn par' auth en tw oikw enedusen iakwb ton uion authV ton newteron

16. kai ta dermata twn erifwn perieqhken epi touV bracionaV autou kai epi ta gumna tou trachlou autou

17. kai edwken ta edesmata kai touV artouV ouV epoihsen eiV taV ceiraV iakwb tou uiou authV

18. kai eishnegken tw patri autou eipen de pater o de eipen idou egw tiV ei su teknon

19. kai eipen iakwb tw patri autou egw hsau o prwtotokoV sou epoihsa kaqa elalhsaV moi anastaV kaqison kai fage thV qhraV mou opwV euloghsh me h yuch sou

20. eipen de isaak tw uiw autou ti touto o tacu eureV w teknon o de eipen o paredwken kurioV o qeoV sou enantion mou

21. eipen de isaak tw iakwb eggison moi kai yhlafhsw se teknon ei su ei o uioV mou hsau h ou

22. hggisen de iakwb proV isaak ton patera autou kai eyhlafhsen auton kai eipen h men fwnh fwnh iakwb ai de ceireV ceireV hsau

23. kai ouk epegnw auton hsan gar ai ceireV autou wV ai ceireV hsau tou adelfou autou daseiai kai huloghsen auton

24. kai eipen su ei o uioV mou hsau o de eipen egw

25. kai eipen prosagage moi kai fagomai apo thV qhraV sou teknon ina euloghsh se h yuch mou kai proshgagen autw kai efagen kai eishnegken autw oinon kai epien

26. kai eipen autw isaak o pathr autou eggison moi kai filhson me teknon

27. kai eggisaV efilhsen auton kai wsfranqh thn osmhn twn imatiwn autou kai huloghsen auton kai eipen idou osmh tou uiou mou wV osmh agrou plhrouV on huloghsen kurioV

28. kai dwh soi o qeoV apo thV drosou tou ouranou kai apo thV piothtoV thV ghV kai plhqoV sitou kai oinou

29. kai douleusatwsan soi eqnh kai proskunhsousin soi arconteV kai ginou kurioV tou adelfou sou kai proskunhsousin soi oi uioi tou patroV sou o katarwmenoV se epikataratoV o de eulogwn se euloghmenoV

30. kai egeneto meta to pausasqai isaak eulogounta iakwb ton uion autou kai egeneto wV exhlqen iakwb apo proswpou isaak tou patroV autou kai hsau o adelfoV autou hlqen apo thV qhraV

31. kai epoihsen kai autoV edesmata kai proshnegken tw patri autou kai eipen tw patri anasthtw o pathr mou kai fagetw thV qhraV tou uiou autou opwV euloghsh me h yuch sou

32. kai eipen autw isaak o pathr autou tiV ei su o de eipen egw eimi o uioV sou o prwtotokoV hsau

33. exesth de isaak ekstasin megalhn sfodra kai eipen tiV oun o qhreusaV moi qhran kai eisenegkaV moi kai efagon apo pantwn pro tou se elqein kai huloghsa auton kai euloghmenoV estw

34. egeneto de hnika hkousen hsau ta rhmata isaak tou patroV autou anebohsen fwnhn megalhn kai pikran sfodra kai eipen euloghson dh kame pater

35. eipen de autw elqwn o adelfoV sou meta dolou elaben thn eulogian sou

36. kai eipen dikaiwV eklhqh to onoma autou iakwb epterniken gar me hdh deuteron touto ta te prwtotokia mou eilhfen kai nun eilhfen thn eulogian mou kai eipen hsau tw patri autou ouc upelipw moi eulogian pater

37. apokriqeiV de isaak eipen tw hsau ei kurion auton epoihsa sou kai pantaV touV adelfouV autou epoihsa autou oiketaV sitw kai oinw esthrisa auton soi de ti poihsw teknon

38. eipen de hsau proV ton patera autou mh eulogia mia soi estin pater euloghson dh kame pater katanucqentoV de isaak anebohsen fwnhn hsau kai eklausen

39. apokriqeiV de isaak o pathr autou eipen autw idou apo thV piothtoV thV ghV estai h katoikhsiV sou kai apo thV drosou tou ouranou anwqen

40. kai epi th macairh sou zhsh kai tw adelfw sou douleuseiV estai de hnika ean kaqelhV kai ekluseiV ton zugon autou apo tou trachlou sou

41. kai enekotei hsau tw iakwb peri thV eulogiaV hV euloghsen auton o pathr autou eipen de hsau en th dianoia eggisatwsan ai hmerai tou penqouV tou patroV mou ina apokteinw iakwb ton adelfon mou

42. aphggelh de rebekka ta rhmata hsau tou uiou authV tou presbuterou kai pemyasa ekalesen iakwb ton uion authV ton newteron kai eipen autw idou hsau o adelfoV sou apeilei soi tou apokteinai se

43. nun oun teknon akouson mou thV fwnhV kai anastaV apodraqi eiV thn mesopotamian proV laban ton adelfon mou eiV carran

44. kai oikhson met' autou hmeraV tinaV ewV tou apostreyai ton qumon

45. kai thn orghn tou adelfou sou apo sou kai epilaqhtai a pepoihkaV autw kai aposteilasa metapemyomai se ekeiqen mhpote ateknwqw apo twn duo umwn en hmera mia

46. eipen de rebekka proV isaak proswcqika th zwh mou dia taV qugateraV twn uiwn cet ei lhmyetai iakwb gunaika apo twn qugaterwn thV ghV tauthV ina ti moi zhn

“Se você tem dúvidas sobre a fé é exatamente porque tem fé!” São Padre Pio de Pietrelcina