Fondare 912 Risultati per: peri

 • kai exilasetai peri autou o iereuV enanti kuriou kai afeqhsetai autw peri enoV apo pantwn wn epoihsen kai eplhmmelhsen autw (Levítico 5, 26)

 • kai endusetai o iereuV citwna linoun kai periskeleV linoun endusetai peri to swma autou kai afelei thn katakarpwsin hn an katanalwsh to pur thn olokautwsin apo tou qusiasthriou kai paraqhsei auto ecomenon tou qusiasthriou (Levítico 6, 3)

 • lalhson aarwn kai toiV uioiV autou legwn outoV o nomoV thV amartiaV en topw ou sfazousin to olokautwma sfaxousin ta peri thV amartiaV enanti kuriou agia agiwn estin (Levítico 6, 18)

 • kai panta ta peri thV amartiaV wn ean eisenecqh apo tou aimatoV autwn eiV thn skhnhn tou marturiou exilasasqai en tw agiw ou brwqhsetai en puri katakauqhsetai (Levítico 6, 23)

 • kai outoV o nomoV tou kriou tou peri thV plhmmeleiaV agia agiwn estin (Levítico 7, 1)

 • kai anoisei auta o iereuV epi to qusiasthrion karpwma tw kuriw peri plhmmeleiaV estin (Levítico 7, 5)

 • wsper to peri thV amartiaV outw kai to thV plhmmeleiaV nomoV eiV autwn o iereuV ostiV exilasetai en autw autw estai (Levítico 7, 7)

 • ean men peri ainesewV prosferh authn kai prosoisei epi thV qusiaV thV ainesewV artouV ek semidalewV anapepoihmenouV en elaiw lagana azuma diakecrismena en elaiw kai semidalin pefuramenhn en elaiw (Levítico 7, 12)

 • outoV o nomoV twn olokautwmatwn kai qusiaV kai peri amartiaV kai thV plhmmeleiaV kai thV teleiwsewV kai thV qusiaV tou swthriou (Levítico 7, 37)

 • labe aarwn kai touV uiouV autou kai taV stolaV autou kai to elaion thV crisewV kai ton moscon ton peri thV amartiaV kai touV duo kriouV kai to kanoun twn azumwn (Levítico 8, 2)

 • kai proshgagen mwushV ton moscon ton peri thV amartiaV kai epeqhken aarwn kai oi uioi autou taV ceiraV epi thn kefalhn tou moscou tou thV amartiaV (Levítico 8, 14)

 • kaqaper epoihsen en th hmera tauth eneteilato kurioV tou poihsai wste exilasasqai peri umwn (Levítico 8, 34)


“Não abandone sua alma à tentação, diz o Espírito Santo, já que a alegria do coração é a vida da alma e uma fonte inexaurível de santidade.” São Padre Pio de Pietrelcina