Fondare 912 Risultati per: peri

 • exhlqen de mwushV kai aarwn apo faraw kai ebohsen mwushV proV kurion peri tou orismou twn batracwn wV etaxato faraw (Êxodo 8, 8)

 • kai eipen faraw egw apostellw umaV kai qusate kuriw tw qew umwn en th erhmw all' ou makran apoteneite poreuqhnai euxasqe oun peri emou proV kurion (Êxodo 8, 24)

 • euxasqe oun peri emou proV kurion kai pausasqw tou genhqhnai fwnaV qeou kai calazan kai pur kai exapostelw umaV kai ouketi prosqhsesqe menein (Êxodo 9, 28)

 • kai eipen mwushV tade legei kurioV peri mesaV nuktaV egw eisporeuomai eiV meson aiguptou (Êxodo 11, 4)

 • kurioV polemhsei peri umwn kai umeiV sighsete (Êxodo 14, 14)

 • kai sunedhsen touV axonaV twn armatwn autwn kai hgagen autouV meta biaV kai eipan oi aiguptioi fugwmen apo proswpou israhl o gar kurioV polemei peri autwn touV aiguptiouV (Êxodo 14, 25)

 • kata pan rhton adikhma peri te moscou kai upozugiou kai probatou kai imatiou kai pashV apwleiaV thV egkaloumenhV o ti oun an h enwpion tou qeou eleusetai h krisiV amfoterwn kai o alouV dia tou qeou apoteisei diploun tw plhsion (Êxodo 22, 8)

 • labwn de mwushV to aima kateskedasen tou laou kai eipen idou to aima thV diaqhkhV hV dieqeto kurioV proV umaV peri pantwn twn logwn toutwn (Êxodo 24, 8)

 • kai qhseiV touV duo liqouV epi twn wmwn thV epwmidoV liqoi mnhmosunou eisin toiV uioiV israhl kai analhmyetai aarwn ta onomata twn uiwn israhl enanti kuriou epi twn duo wmwn autou mnhmosunon peri autwn (Êxodo 28, 12)

 • o ploutwn ou prosqhsei kai o penomenoV ouk elattonhsei apo tou hmisouV tou didracmou en tw didonai thn eisforan kuriw exilasasqai peri twn yucwn umwn (Êxodo 30, 15)

 • kai lhmyh to argurion thV eisforaV para twn uiwn israhl kai dwseiV auto eiV katergon thV skhnhV tou marturiou kai estai toiV uioiV israhl mnhmosunon enanti kuriou exilasasqai peri twn yucwn umwn (Êxodo 30, 16)

 • kai ilasqh kurioV peri thV kakiaV hV eipen poihsai ton laon autou (Êxodo 32, 14)


“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina