Fondare 912 Risultati per: peri

 • kai ti eti legw epileiyei gar me dihgoumenon o cronoV peri gedewn barak te kai samywn kai iefqae dabid te kai samouhl kai twn profhtwn (Hebreus 11, 32)

 • tou qeou peri hmwn kreitton ti probleyamenou ina mh cwriV hmwn teleiwqwsin (Hebreus 11, 40)

 • wn gar eisferetai zwwn to aima peri amartiaV eiV ta agia dia tou arcierewV toutwn ta swmata katakaietai exw thV parembolhV (Hebreus 13, 11)

 • proseucesqe peri hmwn pepoiqamen gar oti kalhn suneidhsin ecomen en pasin kalwV qelonteV anastrefesqai (Hebreus 13, 18)

 • peri hV swthriaV exezhthsan kai exhreunhsan profhtai oi peri thV eiV umaV caritoV profhteusanteV (I São Pedro 1, 10)

 • kurion de ton qeon agiasate en taiV kardiaiV umwn etoimoi de aei proV apologian panti tw aitounti umaV logon peri thV en umin elpidoV meta prauthtoV kai fobou (I São Pedro 3, 15)

 • oti kai cristoV apax peri amartiwn epaqen dikaioV uper adikwn ina hmaV prosagagh tw qew qanatwqeiV men sarki zwopoihqeiV de tw pneumati (I São Pedro 3, 18)

 • pasan thn merimnan umwn epirriyanteV ep auton oti autw melei peri umwn (I São Pedro 5, 7)

 • dio ouk amelhsw umaV aei upomimnhskein peri toutwn kaiper eidotaV kai esthrigmenouV en th paroush alhqeia (II São Pedro 1, 12)

 • wV kai en pasaiV taiV epistolaiV lalwn en autaiV peri toutwn en oiV estin dusnohta tina a oi amaqeiV kai asthriktoi streblousin wV kai taV loipaV grafaV proV thn idian autwn apwleian (II São Pedro 3, 16)

 • o hn ap archV o akhkoamen o ewrakamen toiV ofqalmoiV hmwn o eqeasameqa kai ai ceireV hmwn eyhlafhsan peri tou logou thV zwhV (I São João 1, 1)

 • kai autoV ilasmoV estin peri twn amartiwn hmwn ou peri twn hmeterwn de monon alla kai peri olou tou kosmou (I São João 2, 2)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina