Fondare 912 Risultati per: peri

 • tauta egraya umin peri twn planwntwn umaV (I São João 2, 26)

 • kai umeiV to crisma o elabete ap autou en umin menei kai ou creian ecete ina tiV didaskh umaV all wV to auto crisma didaskei umaV peri pantwn kai alhqeV estin kai ouk estin yeudoV kai kaqwV edidaxen umaV meneite en autw (I São João 2, 27)

 • en toutw estin h agaph ouc oti hmeiV hgaphsamen ton qeon all oti autoV hgaphsen hmaV kai apesteilen ton uion autou ilasmon peri twn amartiwn hmwn (I São João 4, 10)

 • ei thn marturian twn anqrwpwn lambanomen h marturia tou qeou meizwn estin oti auth estin h marturia tou qeou hn memarturhken peri tou uiou autou (I São João 5, 9)

 • o pisteuwn eiV ton uion tou qeou ecei thn marturian en eautw o mh pisteuwn tw qew yeusthn pepoihken auton oti ou pepisteuken eiV thn marturian hn memarturhken o qeoV peri tou uiou autou (I São João 5, 10)

 • ean tiV idh ton adelfon autou amartanonta amartian mh proV qanaton aithsei kai dwsei autw zwhn toiV amartanousin mh proV qanaton estin amartia proV qanaton ou peri ekeinhV legw ina erwthsh (I São João 5, 16)

 • agaphte peri pantwn eucomai se euodousqai kai ugiainein kaqwV euodoutai sou h yuch (III São João 1, 2)

 • agaphtoi pasan spoudhn poioumenoV grafein umin peri thV koinhV swthriaV anagkhn escon grayai umin parakalwn epagwnizesqai th apax paradoqeish toiV agioiV pistei (São Judas 1, 3)

 • wV sodoma kai gomorra kai ai peri autaV poleiV ton omoion toutoiV tropon ekporneusasai kai apelqousai opisw sarkoV eteraV prokeintai deigma puroV aiwniou dikhn upecousai (São Judas 1, 7)

 • o de micahl o arcaggeloV ote tw diabolw diakrinomenoV dielegeto peri tou mwsewV swmatoV ouk etolmhsen krisin epenegkein blasfhmiaV all eipen epitimhsai soi kurioV (São Judas 1, 9)

 • poihsai krisin kata pantwn kai exelegxai pantaV touV asebeiV autwn peri pantwn twn ergwn asebeiaV autwn wn hsebhsan kai peri pantwn twn sklhrwn wn elalhsan kat autou amartwloi asebeiV (São Judas 1, 15)

 • kai exhlqon oi epta aggeloi econteV taV epta plhgaV ek tou naou endedumenoi linon kaqaron kai lampron kai periezwsmenoi peri ta sthqh zwnaV crusaV (Apocalipse 15, 6)


“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina