1. kai epipeswn iwshf epi to proswpon tou patroV autou eklausen ep' auton kai efilhsen auton

2. kai prosetaxen iwshf toiV paisin autou toiV entafiastaiV entafiasai ton patera autou kai enetafiasan oi entafiastai ton israhl

3. kai eplhrwsan autou tessarakonta hmeraV outwV gar katariqmountai ai hmerai thV tafhV kai epenqhsen auton aiguptoV ebdomhkonta hmeraV

4. epeidh de parhlqon ai hmerai tou penqouV elalhsen iwshf proV touV dunastaV faraw legwn ei euron carin enantion umwn lalhsate peri emou eiV ta wta faraw legonteV

5. o pathr mou wrkisen me legwn en tw mnhmeiw w wruxa emautw en gh canaan ekei me qayeiV nun oun anabaV qayw ton patera mou kai epaneleusomai

6. kai eipen faraw anabhqi qayon ton patera sou kaqaper wrkisen se

7. kai anebh iwshf qayai ton patera autou kai sunanebhsan met' autou panteV oi paideV faraw kai oi presbuteroi tou oikou autou kai panteV oi presbuteroi thV ghV aiguptou

8. kai pasa h panoikia iwshf kai oi adelfoi autou kai pasa h oikia h patrikh autou kai thn suggeneian kai ta probata kai touV boaV upeliponto en gh gesem

9. kai sunanebhsan met' autou kai armata kai ippeiV kai egeneto h parembolh megalh sfodra

10. kai paregenonto ef' alwna atad o estin peran tou iordanou kai ekoyanto auton kopeton megan kai iscuron sfodra kai epoihsen to penqoV tw patri autou epta hmeraV

11. kai eidon oi katoikoi thV ghV canaan to penqoV en alwni atad kai eipan penqoV mega touto estin toiV aiguptioiV dia touto ekalesen to onoma autou penqoV aiguptou o estin peran tou iordanou

12. kai epoihsan autw outwV oi uioi autou kai eqayan auton ekei

13. kai anelabon auton oi uioi autou eiV ghn canaan kai eqayan auton eiV to sphlaion to diploun o ekthsato abraam to sphlaion en kthsei mnhmeiou para efrwn tou cettaiou katenanti mambrh

14. kai apestreyen iwshf eiV aigupton autoV kai oi adelfoi autou kai oi sunanabanteV qayai ton patera autou

15. idonteV de oi adelfoi iwshf oti teqnhken o pathr autwn eipan mhpote mnhsikakhsh hmin iwshf kai antapodoma antapodw hmin panta ta kaka a enedeixameqa autw

16. kai paregenonto proV iwshf legonteV o pathr sou wrkisen pro tou teleuthsai auton legwn

17. outwV eipate iwshf afeV autoiV thn adikian kai thn amartian autwn oti ponhra soi enedeixanto kai nun dexai thn adikian twn qerapontwn tou qeou tou patroV sou kai eklausen iwshf lalountwn autwn proV auton

18. kai elqonteV proV auton eipan oide hmeiV soi oiketai

19. kai eipen autoiV iwshf mh fobeisqe tou gar qeou eimi egw

20. umeiV ebouleusasqe kat' emou eiV ponhra o de qeoV ebouleusato peri emou eiV agaqa opwV an genhqh wV shmeron ina diatrafh laoV poluV

21. kai eipen autoiV mh fobeisqe egw diaqreyw umaV kai taV oikiaV umwn kai parekalesen autouV kai elalhsen autwn eiV thn kardian

22. kai katwkhsen iwshf en aiguptw autoV kai oi adelfoi autou kai pasa h panoikia tou patroV autou kai ezhsen iwshf eth ekaton deka

23. kai eiden iwshf efraim paidia ewV trithV geneaV kai uioi macir tou uiou manassh etecqhsan epi mhrwn iwshf

24. kai eipen iwshf toiV adelfoiV autou legwn egw apoqnhskw episkoph de episkeyetai umaV o qeoV kai anaxei umaV ek thV ghV tauthV eiV thn ghn hn wmosen o qeoV toiV patrasin hmwn abraam kai isaak kai iakwb

25. kai wrkisen iwshf touV uiouV israhl legwn en th episkoph h episkeyetai umaV o qeoV kai sunanoisete ta osta mou enteuqen meq' umwn

26. kai eteleuthsen iwshf etwn ekaton deka kai eqayan auton kai eqhkan en th sorw en aiguptw .

“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina