1. Zborovoði. Pouèna pjesma. Davidova.

2. Kad je Edomac Doeg Šaulu javio: "David je ušao u kuæu Abimelekovu.

3. Što se to hvališ pakošæu, silnièe nesmiljeni?

4. Neprestano snuješ o propasti, jezik ti je britva nabrušena, spletkaru!

5. Zlo voliš više nego dobro, i laž više nego pravednost!

6. Mili su ti pogubni govori, lažljivi jezièe!

7. Bog æe te zato satrti, zauvijek te ukloniti; išèupat æe te iz tvog šatora, iskorijeniti iz zemlje živih.

8. Pravednici æe gledati s užasom i njemu se smijati:

9. "Gle èovjeka koji ne uze Boga za svoju zaštitu, veæ se uzdao u veliko bogatstvo i osilio u svojim zloèinima!"

10. A ja, k'o zelena maslina u Domu Božjem, uzdam se u Božju dobrotu dovijeka.

11. Hvalit æu te svagda što si to uèinio i slavit æu tvoje ime, jer je dobrostivo, pred licem tvojih pobožnika.

Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina