1. Poslije smrti Mojsija, sluge Jahvina, reèe Jahve Jošui, sinu Nunovu, pomoæniku Mojsijevu:

2. "Moj je sluga Mojsije umro; zato sada ustani, prijeði preko toga Jordana, ti i sav taj narod, u zemlju koju dajem sinovima Izraelovim.

3. Svako mjesto na koje stupi vaša noga dajem vam, kao što obeæah Mojsiju.

4. Od pustinje i od Libanona pa do Velike rijeke, rijeke Eufrata, i sve do Velikog mora na sunèanom zapadu - sve æe to biti vaše podruèje.

5. Nitko neæe odoljeti pred tobom u sve dane tvog života; ja æu biti s tobom, kao što sam bio s Mojsijem, i nikada te neæu napustiti niti æu te ostaviti.

6. Budi odvažan i hrabar jer æeš ti uvesti narod ovaj da primi u baštinu zemlju za koju se zakleh ocima njihovim da æu im je dati.

7. Samo budi odvažan i hrabar da sve uèiniš vjerno prema naredbama koje ti je dao Mojsije, sluga moj. Ne skreæi od toga ni desno ni lijevo da bi ti bilo sretno sve što poduzmeš.

8. Neka knjiga Zakona bude na ustima tvojim: razmišljaj o njoj danju i noæu, kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano: samo æeš tada biti sretan i uspjet æeš u pothvatima. Nisam li ti zapovjedio:

9. odvaži se i budi hrabar? Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god poðeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj."

10. Tada zapovijedi Jošua glavarima narodnim:

11. "Proðite kroz tabor i proglasite puku ovu zapovijed: 'Spremite sebi brašnenice jer æete za tri dana prijeæi preko Jordana da biste primili u posjed zemlju koju vam Jahve, Bog vaš, daje u baštinu.'"

12. Zatim reèe Jošua plemenu Rubenovu i Gadovu i polovini plemena Manašeova:

13. "Sjetite se onoga što vam je zapovjedio Mojsije, sluga Jahvin, kada vam je rekao: 'Jahve, Bog vaš, hoæe da poèinete i daje vam ovu zemlju.

14. Vaše žene, djeca i stada mogu ostati u zemlji koju vam je dao Mojsije s onu stranu Jordana. Vi pak ratnici, za boj spremni, morate naoružani poæi pred svojom braæom da im pomognete,

15. sve dok Jahve ne dade da poèinu i vaša braæa, kao i vi, i dok ne zaposjednu zemlju koju im daje Jahve, Bog vaš. Tada se možete vratiti u zemlju koja vam pripada i koju vam je dao Jahvin sluga Mojsije, na drugoj strani Jordana, prema istoku sunca.'"

16. Oni odgovore Jošui: "Sve što nam zapovjediš, uèinit æemo, i kuda nas god pošalješ, poæi æemo.

17. Kao što smo slušali Mojsija, tako æemo se pokoravati i tebi. Samo neka Jahve, Bog tvoj, bude s tobom kao što bijaše s Mojsijem!

18. Tko se god usprotivi tvome glasu i ne posluša tvojih rijeèi u svemu što mu zapovjediš neka bude pogubljen. Samo ti budi odvažan i hrabar!"


“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina