1. Braæu Židove u Egiptu pozdravljaju njihova braæa Židovi iz Jeruzalema i iz židovske zemlje i žele im nepomuæeni mir.

2. Obasuo vas Bog dobroèinstvima i spomenuo se svog Saveza s Abrahamom, Izakom i Jakovom, svojim vjernim slugama!

3. Dao vam svima srce da ga štujete i njegovu volju vršite velikodušno i radosno!

4. Otvorio vaše srce svom Zakonu i svojim zapovijedima i dao vam mir!

5. Uslišao vam molitve, pomirio se s vama i ne ostavio vas u vrijeme nevolje!

6. U ovaj trenutak mi se ovdje za vas molimo.

7. Za kraljevanja Demetrijeva godine sto šezdeset i devete mi smo vam Židovi pisali ovo: "U nevoljama i jadima koji su zaredali u ovim godinama otkako su Jason i njegove pristalice izdali Svetu zemlju i kraljevstvo,

8. zapalili Velika vrata i prolili nevinu krv, pomolili smo se Gospodinu i on nas je uslišao. Prinijeli smo žrtvu i najfinije brašno, upalili svjetiljke i postavili hljebove."

9. Sad vam pišemo da biste u mjesecu Kislevu svetkovali Blagdan sjenica. Godine sto osamdeset i osme.

10. Stanovnici Jeruzalema i stanovnici Judeje, starješine i Juda: savjetniku kralja Ptolemeja Aristobulu, od roda pomazanih sveæenika, i Židovima u Egiptu pozdrav i dobro zdravlje!

11. Neka je velika hvala Bogu, koji nas je izbavio iz velikih pogibli kad smo imali vojevati protiv kralja.

12. On je doista odbio one koji su zavojevali na Sveti grad.

13. Kad im je zapovjednik otišao u Perziju, sasjekli su u Nanejinu hramu i njega i njegovu vojsku, koja se smatrala nepobjedivom. Nanejini sveæenici poslužili su se varkom.

14. Antioh je onamo došao sa svojim prijateljima pod izlikom da æe se oženiti Nanejom, a zapravo da, u ime miraza, prisvoji veliko tamošnje blago.

15. Nanejski su sveæenici izložili blago. Èim je Antioh s nekolicinom ušao u hramsko predvorje, sveæenici zatvoriše svetište.

16. Otvoriše tajna vrata na stropu, baciše kamenje i ubiše zapovjednika. Sasjekoše ga na komade, a glave baciše onima koji bijahu vani.

17. Neka je za sve to hvaljen naš Bog, koji je bezbožnike predao smrti.

18. Dvadeset i petog Kisleva svetkovat æemo oèišæenje Hrama, pa smo smatrali uputnim da vas o tom obavijestimo, kako biste i vi prikladno svetkovali Blagdan sjenica i vatre koja se pokazala kad je Nehemija, sagradivši Svetište i žrtvenik, prinio žrtve.

19. Kad su, naime, naše oce odvodili u Perziju, tadašnji su pobožni sveæenici uzeli žrtvenu vatru i sakrili je u udubinu sliènu presahlu bunaru. Spremili su je tako da nitko za to skrovište ne sazna.

20. Poslije mnogo godina bi Božja volja da perzijski kralj pošalje Nehemiju: ovaj je dao da vatru potraže potomci onih sveæenika koji su je sakrili. Ti izvijestiše da nisu našli vatre nego nekakvu muljevitu vodu, a on im zapovjedi da je zahvate i donesu.

21. Pošto je bilo pripravljeno sve za žrtvu, naloži Nehemija sveæenicima da tom vodom poškrope drva i što je na njima.

22. Tek što su to uèinili, u trenutku zasja sunce, dotad zastrto oblakom, i buknu velika vatra, tako te se svi zadiviše.

23. Dok je žrtva izgarala, sveæenici su molili - sveæenici i sav narod. Zapoèinjao je Jonatan, a drugi su, zajedno s Nehemijom, nastavljali.

24. Molitva je glasila ovako: "Gospode, Gospode Bože, stvoritelju svega, strašni, jaki, pravedni, milosrdni, jedini kralju, jedini dobri,

25. jedini darežljivi, jedini pravedni, svemoguæi i vjeèni, koji spasavaš Izraela od svakog zla, koji si naše oce izabrao i posvetio,

26. primi ovu žrtvu za sav svoj izraelski narod. Èuvaj svoju baštinu i posveti je!

27. Sakupi one od nas koji su razasuti, izbavi one što robuju meðu poganima, pogledaj milostivo prezrene i pogrðene, tako da pogani spoznaju da si ti naš Bog!

28. Kazni one koji nas ugnjetavaju i drsko vrijeðaju!

29. Usadi svoj narod u svoje Sveto mjesto, kao što je rekao Mojsije!"

30. Sveæenici pak pjevahu hvalospjeve.

31. Kad je izgorjela žrtva, zapovjedi Nehemija da se preostala voda izlije na veliko kamenje.

32. Kad su to izvršili, liznu plamen, ali ga upi jaèi sjaj vatre na žrtveniku.

33. Razglasilo se to, i kralju perzijskom bi javljeno da se na mjestu gdje sveæenici, odvedeni u sužanjstvo, bijahu sakrili oganj pojavila voda kojom su Nehemija i njegovi ljudi posvetili žrtve.

34. Kralj nato provjeri dogaðaj, dade ograditi to mjesto i uspostaviti svetište.

35. Onima kojima ga je prepustio dao je udio u velikim prihodima koje je odande izvlaèio.

36. Nehemija i njegovi ljudi to su mjesto prozvali Neftar, što znaèi "oèišæenje", ali se ono opæenito zove Neftaj.


“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se chega ao Paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, caímos”. São Padre Pio de Pietrelcina