1. Otkrivenje Isusa Krista: njemu ga dade Bog da on pokaže slugama svojim ono što se ima dogoditi ubrzo. I on to oznaèi poslavši svog anðela sluzi svomu Ivanu

2. koji posvjedoèi za rijeè Božju i za svjedoèanstvo Isusa Krista - za sve što vidje.

3. Blago onomu koji èita i onima što slušaju rijeèi ovog proroštva te èuvaju što je u njem napisano. Jer vrijeme je blizu!

4. Ivan sedmerim crkvama u Aziji. Milost vam i mir od Onoga koji jest i koji bijaše i koji dolazi i od sedam duhova što su pred Prijestoljem njegovim

5. i od Isusa Krista, Svjedoka vjernoga, Prvoroðenca od mrtvih, Vladara nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha

6. te nas uèini kraljevstvom, sveæenicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen!

7. Gle, dolazi s oblacima i gledat æe ga svako oko, svi koji su ga proboli, i naricat æe nad njim sva plemena zemaljska. Da! Amen.

8. Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog - Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar.

9. Ja, Ivan, brat vaš i suzajednièar u nevolji, kraljevstvu i postojanosti, u Isusu: bijah na otoku zvanu Patmos radi rijeèi Božje i svjedoèanstva Isusova.

10. Zanijeh se u duhu u dan Gospodnji i zaèuh iza sebe jak glas, kao glas trublje.

11. Govoraše: "Što vidiš, napiši u knjigu i pošalji sedmerim crkvama: U Efez, Smirnu, Pergam, Tijatiru, Sard, Filadelfiju, Laodiceju."

12. Okrenuh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I okrenuvši se, vidjeh sedam zlatnih svijeænjaka,

13. a posred svijeænjaka netko kao Sin Èovjeèji, odjeven u dugu haljinu, oko prsiju opasan zlatnim pojasom;

14. glava mu i vlasi bijele poput bijele vune, poput snijega, a oèi mu kao plamen ognjeni;

15. noge mu nalik mjedi uglaðenoj, kao u peæi užarenoj, a glas mu kao šum voda mnogih;

16. u desnici mu sedam zvijezda, iz usta mu izlazi maè dvosjeèan, oštar, a lice mu kao kad sunce sjaji u svoj svojoj snazi.

17. Kad ga vidjeh, padoh mu k nogama kao mrtav. A on stavi na me desnicu govoreæi: "Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji,

18. i Živi! Mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova te imam kljuèe Smrti, i Podzemlja.

19. Napiši dakle što si vidio: ono što jest i što se ima dogoditi poslije.

20. Glede tajne onih sedam zvijezda koje vidje u mojoj desnici i sedam zlatnih svijeænjaka: sedam zvijezda anðeli su sedam crkava, sedam svijeænjaka sedam je crkava."


“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina