1. Aleluja! Hvalite ime Jahvino, hvalite, sluge Jahvine

2. koji u Domu Jahvinu stojite u predvorjima Doma Boga našega!

3. Hvalite Jahvu jer dobar je Jahve, pjevajte imenu njegovu jer je ljupko!

4. Jer Jahve sebi odabra Jakova, Izraela za dragu svojinu.

5. Znadem da je velik Jahve, da je nad bozima svim gospodar.

6. Što god se Jahvi svidi, to èini na nebu i na zemlji, na moru i u bezdanima.

7. Oblake diže s kraja zemlje; stvara kiši munje, vjetar izvodi iz skrovišta njegovih.

8. On Egiptu pobi prvoroðence, ljude i stoku podjednako.

9. On uèini znamenja i èudesa usred tebe, Egipte, protiv Faraona i svih slugu njegovih.

10. On pobi narode mnoge i pogubi kraljeve moæne:

11. Sihona, kralja amorejskog, i Oga, kralja bašanskog, i sva kraljevstva kanaanska.

12. I dade njihovu zemlju u baštinu, u baštinu Izraelu, narodu svom.

13. Ime tvoje, o Jahve, ostaje dovijeka i spomen na te, o Jahve, od koljena do koljena.

14. Jer Jahve štiti narod svoj, slugama svojim on je milostiv.

15. Kumiri poganski, srebro i zlato, ljudskih su ruku djelo:

16. usta imaju, a ne govore; oèi imaju, a ne vide;

17. uši imaju, a ne èuju; i nema daha u ustima njihovim.

18. Takvi su i oni koji ih napraviše i svi koji se u njih uzdaju.

19. Dome Izraelov, Jahvu blagoslivljaj! Dome Aronov, Jahvu blagoslivljaj!

20. Dome Levijev, Jahvu blagoslivljaj! Štovatelji Jahvini, Jahvu blagoslivljajte!

21. Blagoslovljen sa Siona Jahve koji prebiva u Jeruzalemu!

“Quando Jesus vem a nós na santa comunhão, encontra alegria em Sua criatura. Por nossa parte, procuremos Nele a nossa alegria.” São Padre Pio de Pietrelcina