9. ἐξεγέρθητι ἡ δόξα μου ἐξεγέρθητι ψαλτήριον καὶ κιθάρα ἐξεγερθήσομαι ὄρθρου

“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina