Talált 530 Eredmények: tebe

 • Drži i vrši sve ove naredbe što ti ih propisujem, da bude dobro zauvijek tebi i tvojim sinovima poslije tebe kad èiniš što je dobro i pravedno u oèima Jahve, Boga svoga. (Ponovljeni zakon 12, 28)

 • èuvaj se da ne padneš u zamku; ne poði za njima pošto budu uništeni ispred tebe. Ne istražuj o njihovim bogovima i ne govori: 'Kako su oni narodi štovali svoje bogove, tako æu i ja.' (Ponovljeni zakon 12, 30)

 • bogovima onih naroda što oko vas budu, bilo tebi blizu bilo od tebe daleko, od jednoga kraja zemlje do drugoga - (Ponovljeni zakon 13, 8)

 • TÓa ti si narod posveæen Jahvi, Bogu svome; Jahve je odabrao tebe izmeðu svih naroda na zemlji da budeš njegov narod, njegova predraga svojina. (Ponovljeni zakon 14, 2)

 • Bude li ti put predug te ne mogneš donijeti desetine - jer je mjesto što ga Jahve odabere da u njemu nastani svoje ime previše daleko od tebe - tada, kad te Jahve, Bog tvoj, blagoslovi, (Ponovljeni zakon 14, 24)

 • da ne bude siromaha kod tebe. TÓa Jahve æe te obilno blagoslivljati u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu da je zaposjedneš, (Ponovljeni zakon 15, 4)

 • Naðe li se kod tebe kakav siromah, netko od tvoje braæe u kojem god gradu u zemlji što ti je Jahve, Bog tvoj, dadne, ne budi tvrda srca niti zatvaraj svoje ruke prema svome siromašnome bratu, (Ponovljeni zakon 15, 7)

 • Èuvaj se da ti se u srcu ne porodi opaka misao te rekneš: 'Sedma se godina, godina otpuštanja dugova, veæ približuje' - i da prijekim okom pogledaš svoga siromašnog brata i ništa mu ne dadneš. On bi zazvao Jahvu protiv tebe i grijeh bi bio na tebi. (Ponovljeni zakon 15, 9)

 • Ali ako ti on kaže: 'Neæu da odlazim od tebe', jer voli tebe i dom tvoj i jer mu je kod tebe bilo dobro - (Ponovljeni zakon 15, 16)

 • Neka se sedam dana u tebe ne vidi kvasac na svemu tvome podruèju i ništa od mesa žrtve što je zakolješ naveèer prvoga dana ne smije ostati preko noæi do jutra. (Ponovljeni zakon 16, 4)

 • I proveseli se tada u nazoènosti Jahve, Boga svoga - na mjestu što ga Jahve, Bog tvoj, odabere da ondje nastani ime svoje - ti, sin tvoj i kæi tvoja, sluga tvoj i sluškinja tvoja, levit koji bude u tvome gradu, došljak, sirota i udovica što budu kod tebe. (Ponovljeni zakon 16, 11)

 • Neka se kod tebe ne naðe nitko tko bi kroz oganj gonio svoga sina ili svoju kæer; tko bi se bavio gatanjem, èaranjem, vraèanjem i èarobnjaštvom; (Ponovljeni zakon 18, 10)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina