Talált 10 Eredmények: Nehemija

  • Stigli su oni i s njima Zerubabel, Ješua, Nehemija, Seraja, Reelaja, Nahamani, Mordokaj, Bilšan, Mispar, Bigvaj, Rehum i Baana. Evo popisa ljudi od naroda Izraelova: (Knjiga Ezrina 2, 2)

  • Za njim je popravljao Nehemija, sin Azbukov, glavar nad polovicom betsurskog okruga, sve do nasuprot Davidovim grobnicama i do umjetnog ribnjaka i Vojarne. (Knjiga Nehemijina 3, 16)

  • Potom namjesnik Nehemija, i sveæenik i književnik Ezra, i leviti koji pouèavahu narod rekoše svemu narodu: "Ovo je dan posveæen Jahvi, Bogu vašemu! Ne tugujte, ne plaèite!" Jer sav narod plakaše slušajuæi rijeèi Zakona. (Knjiga Nehemijina 8, 9)

  • I još im reèe Nehemija: "Poðite i jedite masna jela, i pijte slatko, i pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno, jer ovo je dan posveæen našem Gospodu. Ne žalostite se: radost Jahvina vaša je jakost." (Knjiga Nehemijina 8, 10)

  • Na zapeèaæenoj ispravi su bili: namjesnik Nehemija, sin Hakalijin, i Sidkija, (Knjiga Nehemijina 10, 2)

  • Dvadeset i petog Kisleva svetkovat æemo oèišæenje Hrama, pa smo smatrali uputnim da vas o tom obavijestimo, kako biste i vi prikladno svetkovali Blagdan sjenica i vatre koja se pokazala kad je Nehemija, sagradivši Svetište i žrtvenik, prinio žrtve. (Druga knjiga o Makabejcima 1, 18)

  • Pošto je bilo pripravljeno sve za žrtvu, naloži Nehemija sveæenicima da tom vodom poškrope drva i što je na njima. (Druga knjiga o Makabejcima 1, 21)

  • Kad je izgorjela žrtva, zapovjedi Nehemija da se preostala voda izlije na veliko kamenje. (Druga knjiga o Makabejcima 1, 31)

  • Razglasilo se to, i kralju perzijskom bi javljeno da se na mjestu gdje sveæenici, odvedeni u sužanjstvo, bijahu sakrili oganj pojavila voda kojom su Nehemija i njegovi ljudi posvetili žrtve. (Druga knjiga o Makabejcima 1, 33)

  • Nehemija i njegovi ljudi to su mjesto prozvali Neftar, što znaèi "oèišæenje", ali se ono opæenito zove Neftaj. (Druga knjiga o Makabejcima 1, 36)


“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina