Talált 98 Eredmények: Komu

 • Šetu se rodi sin, komu on nadjenu ime Enoš. Tada se poèelo zazivati ime Jahvino. (Knjiga Postanka 4, 26)

 • Abraham pade nièice pa se nasmija i reèe u sebi: "Onome komu je stotinu godina, zar se može roditi dijete? Zar æe Sara u devedesetoj rod raðati!" (Knjiga Postanka 17, 17)

 • A Rebeka imala brata komu bijaše ime Laban. Laban se požuri van, k èovjeku kod studenca. (Knjiga Postanka 24, 29)

 • Otprilike u to vrijeme Juda ode od svoje braæe te okrenu nekom Adulamcu komu ime bijaše Hira. (Knjiga Postanka 38, 1)

 • te ona zaèe i rodi sina, komu dade ime Er. (Knjiga Postanka 38, 3)

 • "Dopustit æu da ispred tebe proðe sav moj sjaj", odgovori, "i pred tobom æu izustiti svoje ime Jahve. Bit æu milostiv kome hoæu da milostiv budem; smilovat æu se komu hoæu da se smilujem. (Knjiga Izlaska 33, 19)

 • A sin jedne Izraelke, komu otac bijaše Egipæanin, iziðe meðu Izraelce i zametne u taboru svaðu s nekim Izraelcem. (Levitski zakonik 24, 10)

 • Neka se u Jahvinu zajednicu ne prima onaj komu je stuèena mošnjica ili odrezano udo. (Ponovljeni zakon 23, 2)

 • Stoj vani, a èovjek komu si dao zajam neka ti iznese zalog van. (Ponovljeni zakon 24, 11)

 • Njegova inoèa koja je živjela u Šekemu rodi mu sina komu nadjenu ime Abimelek. (Knjiga o sucima 8, 31)

 • Razmisli sada i vidi što æeš uèiniti, jer je gotova pogibija našem gospodaru i svemu njegovu domu; a on je opak èovjek komu se ne može ništa kazati." (Prva knjiga o Samuelu 25, 17)

 • Potom David utješi svoju ženu Bat-Šebu. Doðe k njoj i leže s njom. Ona zatrudnje i rodi sina komu nadjenu ime Salomon. Jahve ga zamilova (Druga knjiga o Samuelu 12, 24)


“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina