1. Jahve reèe Mojsiju:

2. "Neka ovo bude obred za gubavca na dan njegova èišæenja: neka se dovede sveæeniku;

3. neka sveæenik iziðe iz tabora i obavi pregled. Ako ustanovi da je gubavac od gube ozdravio,

4. neka naredi da se za èovjeka koji se ima èistiti uzmu dvije ptice, èiste i žive, cedrovine, grimiznog prediva i izopa.

5. Neka zatim sveæenik naredi da se jedna ptica zakolje nad živom vodom u zemljanoj posudi.

6. Potom neka uzme živu pticu, a onda zajedno živu pticu, cedrovinu, grimizno predivo i izop zamoèi u krv ptice što je bila zaklana povrh žive vode.

7. Sada neka sedam puta poškropi onoga koji se od gube èisti, a onda ga èistim proglasi. Poslije toga neka pusti živu pticu na otvorenu polju.

8. Onaj koji se èisti neka opere svoju odjeæu, obrije sve svoje dlake i u vodi se okupa. Tako neka je èist. Poslije toga neka uðe u tabor, ali sedam dana neka stanuje izvan svoga šatora.

9. Sedmi dan neka obrije sve svoje dlake: kosu, bradu i obrve; neka obrije sve ostale svoje dlake. Pošto u vodi opere svoju odjeæu i okupa se, neka je èist.

10. Osmoga dana neka uzme muško janje bez mane, jedno žensko janje od godine dana, takoðer bez mane, tri desetine efe najboljeg brašna zamiješena u ulju za žrtvu prinosnicu i jedan log ulja.

11. Sveæenik koji vrši èišæenje neka ih stavi pred Jahvu na ulazu u Šator sastanka s èovjekom koji se ima èistiti.

12. Neka zatim sveæenik uzme jedno muško janje pa ga s ono ulja u logu prinese kao žrtvu naknadnicu. Neka ih prinese pred Jahvom kao žrtvu prikaznicu.

13. Neka janje zakolje ondje gdje se kolju žrtve okajnice i žrtve paljenice - na svetome mjestu, jer žrtva naknadnica kao i okajnica pripada sveæeniku: vrlo je sveta!

14. Potom neka sveæenik uzme krvi od žrtve naknadnice, pa neka njome namaže resicu desnoga uha, palac desne ruke i palac desne noge onoga koji se èisti.

15. Poslije toga neka uzme log s uljem i izlije na dlan svoje lijeve ruke.

16. Zamoèivši sveæenik svoj desni prst u ulje na svojoj lijevoj ruci, neka uljem sa svoga prsta obavi škropljenje pred Jahvom sedam puta.

17. Od ulja što mu preostane u ruci neka sveæenik, po krvi od žrtve naknadnice, pomaže resicu desnoga uha, palac desne ruke i palac desne noge onoga koji se èisti.

18. Ostatak ulja sa svoje ruke neka sveæenik metne na glavu onoga koji se èisti. Tako æe sveæenik nad njim izvršiti obred pomirenja pred Jahvom.

19. Neka sveæenik poslije toga prinese žrtvu okajnicu i nad onim koji se èisti neka obavi obred pomirenja za njegovu neèistoæu. Napokon neka zakolje žrtvu paljenicu,

20. a onda neka sveæenik žrtvu paljenicu i žrtvu prinosnicu podigne na žrtvenik. Kad tako sveæenik nad njim obavi obred pomirenja, neka je èist.

21. Ako bude siromašan te ne mogne to priskrbiti, neka uzme samo jedno muško janje za žrtvu naknadnicu i neka se ono prinese kao žrtva prinosnica da se nad tim èovjekom izvrši obred pomirenja. I neka uzme samo desetinu efe najboljeg brašna zamiješena u ulju za žrtvu prinosnicu, jedan log ulja,

22. k tome dvije grlice ili dva golubiæa - prema svojim moguænostima - jedno za žrtvu okajnicu, a drugo za žrtvu paljenicu.

23. Osam dana nakon svoga oèišæenja neka ih donese sveæeniku na ulaz u Šator sastanka pred Jahvu.

24. Neka sveæenik uzme janje za žrtvu naknadnicu i log s uljem pa ih prinese pred Jahvom kao žrtvu prikaznicu.

25. Neka se onda zakolje janje žrtve naknadnice, a sveæenik neka uzme njegove krvi i neka njome namaže resicu desnoga uha, palac desne ruke i palac desne noge onoga koji se èisti.

26. Poslije toga neka sveæenik izlije ulje na dlan svoje lijeve ruke.

27. A onda neka od ulja što mu je na dlanu lijeve ruke obavi škropljenje sedam puta prstom svoje desne ruke pred Jahvom.

28. Od ulja iz svoje ruke neka sveæenik, po krvi žrtve naknadnice, namaže resicu desnog uha, palac desne ruke i palac desne noge onoga koji se èisti.

29. Ostatak ulja što bude na dlanu neka sveæenik stavi na glavu onoga koji se èisti, vršeæi nad njim obred pomirenja pred Jahvom.

30. Neka zatim prinese jednu od dviju grlica ili jednoga od dvaju golubiæa - što je veæ mogao pribaviti -

31. kao žrtvu okajnicu, a drugu kao žrtvu paljenicu zajedno sa žrtvom prinosnicom. Neka tako sveæenik izvrši obred pomirenja pred Jahvom nad onim koji se èisti."

32. To je propis za onoga koji je gubom zaražen a ne može priskrbiti sve za svoje oèišæenje.

33. Jahve reèe Mojsiju i Aronu:

34. "Kad uðete u kanaansku zemlju koju æu vam dati u posjed, a ja pustim gubu na koju kuæu u zemlji što je budete zaposjeli,

35. onda onaj èija je kuæa neka doðe sveæeniku i kaže: 'Èini mi se da je moja kuæa zaražena gubom.'

36. Neka sveæenik naredi da se kuæa isprazni prije nego on doðe da bolest pregleda, da ne bi sve što je u kuæi bilo proglašeno neèistim; poslije toga neka sveæenik uðe da kuæu pregleda.

37. Ako nakon pregleda zapazi da je bolest na kuænim zidovima od zelenkastih ili crvenkastih udubina i prièini mu se da idu dublje od površine zida,

38. neka sveæenik iziðe iz kuæe na kuæna vrata i neka kuæu zatvori sedam dana.

39. Sedmi dan neka sveæenik opet doðe i pregleda: ako se bolest bude proširila po zidovima kuæe,

40. neka sveæenik naredi da se povadi zaraženo kamenje i baci na koje neèisto mjesto izvan grada.

41. Zatim neka zapovjedi da se svi unutarnji zidovi kuæe ostružu i da se sastrugani prah baci na koje neèisto mjesto izvan grada.

42. Onda neka se uzme drugo kamenje i umetne namjesto onoga kamenja. Potom neka se uzme druga žbuka i kuæa ponovo ožbuka.

43. Ako se pošast na kuæi opet pojavi pošto je kamenje bilo povaðeno i kuæa ostrugana i opet ožbukana,

44. neka sveæenik ode da pregleda: bude li se bolest po kuæi proširila, to je onda u kuæi zarazna guba; kuæa je neèista.

45. Neka se kuæa poruši, a njezino kamenje, njezina drvena graða i sva žbuka s kuæe neka se odnese izvan grada na koje neèisto mjesto.

46. Tko uðe u kuæu dok je zatvorena, neka je neèist do veèeri.

47. Tko u kuæi legne, mora oprati svoju odjeæu. I tko u kuæi objeduje, mora svoju odjeæu oprati.

48. Ako li sveæenik doðe i vidi da se bolest po kuæi nije proširila pošto je kuæa opet bila ožbukana, neka sveæenik kuæu proglasi èistom, jer se bolest izlijeèila.

49. A za oèišæenje kuæe neka uzme: dvije ptice, cedrovine, grimizna prediva i izopa.

50. Jednu od ptica neka zakolje nad živom vodom u zemljanoj posudi.

51. Potom neka uzme: cedrovinu, izop, grimizno predivo i pticu živu te ih zamoèi u krv ptice zaklane i u živu vodu pa kuæu poškropi sedam puta.

52. Oèistivši tako od grijeha kuæu krvlju ptice, živom vodom, živom pticom, cedrovinom, izopom i grimiznim predivom,

53. neka pticu živu pusti izvan grada na otvorenu polju. Kad tako obavi obred pomirenja nad kuæom, bit æe èista."

54. To je propis za svaku vrst gube i šuge,

55. za gubu odjeæe ili kuæe,

56. za otekline, lišaje ili pjege.

57. On odreðuje vrijeme neèistoæe i èistoæe. To je zakon o gubi.

“É necessário manter o coração aberto para o Céu e aguardar, de lá, o celeste orvalho.” São Padre Pio de Pietrelcina