1. U poèetku slijedeæe godine, u doba kad kraljevi izlaze u rat, posla David Joaba i s njim svoje ljude i svega Izraela: oni pobiše Amonce i podsjedoše Rabu. A David osta u Jeruzalemu.

2. A jednoga dana predveèe usta David sa svoje postelje i prošeta se po krovu svoje palaèe. Opazi s krova ženu gdje se kupa. Ta žena bijaše izvanredno lijepa.

3. David se propita za tu ženu i rekoše mu: "Pa to je Bat-Šeba, kæi Eliamova i žena Urije Hetita!"

4. Nato David posla glasnika da je dovedu k njemu. Kad je došla, leže on s njom, upravo kad se bila oèistila od svoje neèistoæe. Zatim se ona vrati svojoj kuæi.

5. Žena zatrudnje te poruèi Davidu: "Trudna sam!"

6. Tada David posla poruku Joabu: "Pošalji k meni Uriju Hetita!" I Joab posla Uriju k Davidu.

7. Kad je Urija došao k njemu, zapita ga David kako je Joab, kako je vojska i kako napreduje rat.

8. Potom David reèe Uriji: "Siði u svoju kuæu i operi svoje noge!" Urija iziðe iz kraljeva dvora, a za njim ponesoše dar s kraljeva stola.

9. Ali Urija osta da spava pred vratima kraljeva dvora sa stražarima svoga gospodara i ne ode svojoj kuæi.

10. Javiše to Davidu govoreæi: "Urija nije otišao svojoj kuæi!" Tada David upita Uriju: "Zar nisi došao s puta? Zašto ne ideš svojoj kuæi?"

11. A Urija odgovori Davidu: "Kovèeg, Izrael i Juda borave pod šatorima, moj gospodar Joab i straža moga gospodara borave na otvorenu polju, a ja da uðem u svoju kuæu da jedem i da pijem i da spavam sa svojom ženom? Živoga mi Jahve, i tako mi tvoga života, zaista neæu uèiniti nešto takvo!"

12. Tada David reèe Uriji: "Ostani još danas ovdje, a sutra æu te otpustiti." Tako Urija osta u Jeruzalemu onaj dan.

13. Sutradan David pozva Uriju da jede i da pije pred njim i on ga opi. A uveèer Urija iziðe i leže na svoju postelju sa stražama svoga gospodara, ali svojoj kuæi nije otišao.

14. Ujutro David napisa pismo Joabu i posla ga po Uriji.

15. A u tom pismu pisao je ovako: "Postavite Uriju naprijed, gdje je najžešæi boj, pa uzmaknite iza njega: neka bude pogoðen i neka pogine!"

16. Zato Joab, opsjedajuæi grad, postavi Uriju na mjesto gdje je znao da stoje najhrabriji ratnici.

17. Kad su onda graðani provalili van i pobili se s Joabom, pade nekoliko od njegove vojske, od Davidovih ljudi, a pogibe i Urija Hetit.

18. Potom Joab posla èovjeka i javi Davidu sve što se dogodilo u boju.

19. I zapovjedi glasniku ovako: "Kad pripovjediš kralju sve što se dogodilo u boju,

20. možda æe se kralj razljutiti pa ti kazati: 'Zašto ste se primakli tako blizu gradu da navalite? Zar niste znali da se obièno izmeæu strijele sa zida?

21. Tko je ubio Abimeleka, sina Jerubaalova? Nije li jedna žena bacila na njega mlinski kamen, ozgo sa zida, te je poginuo u Tebesu? Zašto ste se primakli tako blizu zidu?' Ako ti tako kaže, a ti mu reci: 'Poginuo je i tvoj sluga Urija Hetit.'"

22. Glasnik krenu na put, doðe k Davidu i pripovjedi mu sve što mu je naložio Joab. A David planu gnjevom na Joaba i reèe glasniku: "Zašto ste se primakli tako blizu zidu? Tko je ubio Abimeleka, sina Jerubaalova? Nije li jedna žena bacila na njega mlinski kamen, ozgo sa zida, te je poginuo u Tebesu? Zašto ste se primakli tako blizu zidu?"

23. Glasnik odgovori Davidu: "Ti su ljudi silovito udarali na nas i izašli su protiv nas na otvoreno polje. Mi smo ih potisnuli natrag do gradskih vrata,

24. ali su strijelci sa zida stali izmetati strijele na tvoje ljude te ih je poginulo nekoliko izmeðu kraljevih slugu; tako je poginuo i tvoj sluga Urija Hetit."

25. Tada David reèe glasniku: "Ovako reci Joabu: 'Nemoj to uzimati toliko k srcu, jer maè proždire sad ovoga, sad onoga. Udaraj još jaèe na grad i obori ga!' Tako æeš mu vratiti srèanost!"

26. Kad je Urijina žena èula da je poginuo njezin muž Urija, žalila je za svojim mužem.

27. A kad je prošlo vrijeme žalosti, posla David po nju i uze je u svoj dvor, i ona mu posta ženom. I rodi mu sina. Ali djelo koje uèini David bijaše zlo u oèima Jahvinim.

“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina