6. kai eipen to paidarion to apaggellon autw periptwmati periepeson en tw orei tw gelboue kai idou saoul epesthrikto epi to doru autou kai idou ta armata kai oi ipparcai sunhyan autw

“O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina