1. kai egeneto meta tauta kai apeqanen basileuV uiwn ammwn kai ebasileusen annwn uioV autou ant' autou

2. kai eipen dauid poihsw eleoV meta annwn uiou naaV on tropon epoihsen o pathr autou met' emou eleoV kai apesteilen dauid parakalesai auton en ceiri twn doulwn autou peri tou patroV autou kai paregenonto oi paideV dauid eiV thn ghn uiwn ammwn

3. kai eipon oi arconteV uiwn ammwn proV annwn ton kurion autwn mh para to doxazein dauid ton patera sou enwpion sou oti apesteilen soi parakalountaV all' ouci opwV ereunhswsin thn polin kai kataskophswsin authn kai tou kataskeyasqai authn apesteilen dauid touV paidaV autou proV se

4. kai elaben annwn touV paidaV dauid kai exurhsen touV pwgwnaV autwn kai apekoyen touV manduaV autwn en tw hmisei ewV twn isciwn autwn kai exapesteilen autouV

5. kai anhggeilan tw dauid uper twn andrwn kai apesteilen eiV apanthn autwn oti hsan oi andreV htimasmenoi sfodra kai eipen o basileuV kaqisate en iericw ewV tou anateilai touV pwgwnaV umwn kai epistrafhsesqe

6. kai eidan oi uioi ammwn oti kathscunqhsan o laoV dauid kai apesteilan oi uioi ammwn kai emisqwsanto thn surian baiqrowb eikosi ciliadaV pezwn kai ton basilea maaca ciliouV andraV kai istwb dwdeka ciliadaV andrwn

7. kai hkousen dauid kai apesteilen ton iwab kai pasan thn dunamin touV dunatouV

8. kai exhlqan oi uioi ammwn kai paretaxanto polemon para th qura thV pulhV kai suria souba kai rowb kai istwb kai maaca monoi en agrw

9. kai eiden iwab oti egenhqh proV auton antiproswpon tou polemou ek tou kata proswpon ex enantiaV kai ek tou opisqen kai epelexen ek pantwn twn neaniskwn israhl kai paretaxanto ex enantiaV suriaV

10. kai to kataloipon tou laou edwken en ceiri abessa tou adelfou autou kai paretaxanto ex enantiaV uiwn ammwn

11. kai eipen ean krataiwqh suria uper eme kai esesqe moi eiV swthrian kai ean uioi ammwn krataiwqwsin uper se kai esomeqa tou swsai se

12. andrizou kai krataiwqwmen uper tou laou hmwn kai peri twn polewn tou qeou hmwn kai kurioV poihsei to agaqon en ofqalmoiV autou

13. kai proshlqen iwab kai o laoV autou met' autou eiV polemon proV surian kai efugan apo proswpou autou

14. kai oi uioi ammwn eidan oti efugen suria kai efugan apo proswpou abessa kai eishlqan eiV thn polin kai anestreyen iwab apo twn uiwn ammwn kai paregenonto eiV ierousalhm

15. kai eiden suria oti eptaisen emprosqen israhl kai sunhcqhsan epi to auto

16. kai apesteilen adraazar kai sunhgagen thn surian thn ek tou peran tou potamou calamak kai paregenonto ailam kai swbak arcwn thV dunamewV adraazar emprosqen autwn

17. kai anhggelh tw dauid kai sunhgagen ton panta israhl kai diebh ton iordanhn kai paregenonto eiV ailam kai paretaxato suria apenanti dauid kai epolemhsan met' autou

18. kai efugen suria apo proswpou israhl kai aneilen dauid ek thV suriaV eptakosia armata kai tessarakonta ciliadaV ippewn kai ton swbak ton arconta thV dunamewV autou epataxen kai apeqanen ekei

19. kai eidan panteV oi basileiV oi douloi adraazar oti eptaisan emprosqen israhl kai hutomolhsan meta israhl kai edouleusan autoiV kai efobhqh suria tou swsai eti touV uiouV ammwn

“Quando ofendemos a justiça de Deus, apelamos à Sua misericórdia. Mas se ofendemos a Sua misericórdia, a quem podemos apelar? Ofender o Pai que nos ama e insultar quem nos auxilia é um pecado pelo qual seremos severamente julgados.” São Padre Pio de Pietrelcina