pronađen 1569 Rezultati za: qeou

 • ina artioV h o tou qeou anqrwpoV proV pan ergon agaqon exhrtismenoV (II Timóteo 3, 17)

 • diamarturomai oun egw enwpion tou qeou kai tou kuriou ihsou cristou tou mellontoV krinein zwntaV kai nekrouV kata thn epifaneian autou kai thn basileian autou (II Timóteo 4, 1)

 • pauloV douloV qeou apostoloV de ihsou cristou kata pistin eklektwn qeou kai epignwsin alhqeiaV thV kat eusebeian (Tito 1, 1)

 • efanerwsen de kairoiV idioiV ton logon autou en khrugmati o episteuqhn egw kat epitaghn tou swthroV hmwn qeou (Tito 1, 3)

 • titw gnhsiw teknw kata koinhn pistin cariV eleoV eirhnh apo qeou patroV kai kuriou ihsou cristou tou swthroV hmwn (Tito 1, 4)

 • dei gar ton episkopon anegklhton einai wV qeou oikonomon mh auqadh mh orgilon mh paroinon mh plhkthn mh aiscrokerdh (Tito 1, 7)

 • swfronaV agnaV oikourouV agaqaV upotassomenaV toiV idioiV andrasin ina mh o logoV tou qeou blasfhmhtai (Tito 2, 5)

 • mh nosfizomenouV alla pistin pasan endeiknumenouV agaqhn ina thn didaskalian tou swthroV umwn qeou kosmwsin en pasin (Tito 2, 10)

 • epefanh gar h cariV tou qeou h swthrioV pasin anqrwpoiV (Tito 2, 11)

 • prosdecomenoi thn makarian elpida kai epifaneian thV doxhV tou megalou qeou kai swthroV hmwn ihsou cristou (Tito 2, 13)

 • ote de h crhstothV kai h filanqrwpia epefanh tou swthroV hmwn qeou (Tito 3, 4)

 • cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou (Filêmon 1, 3)


“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina