pronađen 1569 Rezultati za: qeou

 • gh gar h piousa ton ep authV pollakiV ercomenon ueton kai tiktousa botanhn euqeton ekeinoiV di ouV kai gewrgeitai metalambanei eulogiaV apo tou qeou (Hebreus 6, 7)

 • outoV gar o melcisedek basileuV salhm iereuV tou qeou tou uyistou o sunanthsaV abraam upostrefonti apo thV kophV twn basilewn kai euloghsaV auton (Hebreus 7, 1)

 • apatwr amhtwr agenealoghtoV mhte archn hmerwn mhte zwhV teloV ecwn afwmoiwmenoV de tw uiw tou qeou menei iereuV eiV to dihnekeV (Hebreus 7, 3)

 • ou gar eiV ceiropoihta agia eishlqen o cristoV antitupa twn alhqinwn all eiV auton ton ouranon nun emfanisqhnai tw proswpw tou qeou uper hmwn (Hebreus 9, 24)

 • autoV de mian uper amartiwn prosenegkaV qusian eiV to dihnekeV ekaqisen en dexia tou qeou (Hebreus 10, 12)

 • kai ierea megan epi ton oikon tou qeou (Hebreus 10, 21)

 • posw dokeite ceironoV axiwqhsetai timwriaV o ton uion tou qeou katapathsaV kai to aima thV diaqhkhV koinon hghsamenoV en w hgiasqh kai to pneuma thV caritoV enubrisaV (Hebreus 10, 29)

 • foberon to empesein eiV ceiraV qeou zwntoV (Hebreus 10, 31)

 • upomonhV gar ecete creian ina to qelhma tou qeou poihsanteV komishsqe thn epaggelian (Hebreus 10, 36)

 • pistei nooumen kathrtisqai touV aiwnaV rhmati qeou eiV to mh ek fainomenwn ta blepomena gegonenai (Hebreus 11, 3)

 • pistei pleiona qusian abel para kain proshnegken tw qew di hV emarturhqh einai dikaioV marturountoV epi toiV dwroiV autou tou qeou kai di authV apoqanwn eti laleitai (Hebreus 11, 4)

 • mallon elomenoV sugkakouceisqai tw law tou qeou h proskairon ecein amartiaV apolausin (Hebreus 11, 25)


O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina