pronađen 3027 Rezultati za: Touv

 • kai equsen iakwb qusian en tw orei kai ekalesen touV adelfouV autou kai efagon kai epion kai ekoimhqhsan en tw orei (Gênesis 31, 54)

 • anastaV de laban to prwi katefilhsen touV uiouV autou kai taV qugateraV autou kai euloghsen autouV kai apostrafeiV laban aphlqen eiV ton topon autou (Gênesis 32, 1)

 • efobhqh de iakwb sfodra kai hporeito kai dieilen ton laon ton met' autou kai touV boaV kai ta probata eiV duo parembolaV (Gênesis 32, 8)

 • kai epoihsen taV duo paidiskaV kai touV uiouV autwn en prwtoiV kai leian kai ta paidia authV opisw kai rachl kai iwshf escatouV (Gênesis 33, 2)

 • eipen de sucem proV ton patera authV kai proV touV adelfouV authV euroimi carin enantion umwn kai o ean eiphte dwsomen (Gênesis 34, 11)

 • hlqen de emmwr kai sucem o uioV autou proV thn pulhn thV polewV autwn kai elalhsan proV touV andraV thV polewV autwn legonteV (Gênesis 34, 20)

 • oi de uioi iakwb eishlqon epi touV traumatiaV kai dihrpasan thn polin en h emianan dinan thn adelfhn autwn (Gênesis 34, 27)

 • kai ta probata autwn kai touV boaV autwn kai touV onouV autwn osa te hn en th polei kai osa hn en tw pediw elabon (Gênesis 34, 28)

 • eipen de iakwb tw oikw autou kai pasin toiV met' autou arate touV qeouV touV allotriouV touV meq' umwn ek mesou umwn kai kaqarisasqe kai allaxate taV stolaV umwn (Gênesis 35, 2)

 • kai edwkan tw iakwb touV qeouV touV allotriouV oi hsan en taiV cersin autwn kai ta enwtia ta en toiV wsin autwn kai katekruyen auta iakwb upo thn tereminqon thn en sikimoiV kai apwlesen auta ewV thV shmeron hmeraV (Gênesis 35, 4)

 • elaben de hsau taV gunaikaV autou kai touV uiouV kai taV qugateraV kai panta ta swmata tou oikou autou kai panta ta uparconta kai panta ta kthnh kai panta osa ekthsato kai osa periepoihsato en gh canaan kai eporeuqh ek ghV canaan apo proswpou iakwb tou adelfou autou (Gênesis 36, 6)

 • iakwb de hgapa ton iwshf para pantaV touV uiouV autou oti uioV ghrouV hn autw epoihsen de autw citwna poikilon (Gênesis 37, 3)


“O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes, pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio. Assim também as virtudes se desfazem afastando-se o amor”. São Padre Pio de Pietrelcina