pronađen 3027 Rezultati za: Touv

  • kai legei moi ora mh sundouloV sou gar eimi kai twn adelfwn sou twn profhtwn kai twn thrountwn touV logouV tou bibliou toutou tw qew proskunhson (Apocalipse 22, 9)

  • kai legei moi mh sfragishV touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou oti o kairoV egguV estin (Apocalipse 22, 10)

  • summarturoumai gar panti akouonti touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou ean tiV epitiqh proV tauta epiqhsei o qeoV ep auton taV plhgaV taV gegrammenaV en bibliw toutw (Apocalipse 22, 18)


“Recorramos a Jesus e não às pessoas, pois só ele nunca nos faltará.” São Padre Pio de Pietrelcina