1. kai ebasileusan oi katoikounteV en ierousalhm ton ocozian uion autou ton mikron ant' autou oti pantaV touV presbuterouV apekteinen to lhsthrion to epelqon ep' autouV oi arabeV kai oi alimazoneiV kai ebasileusen ocoziaV uioV iwram basilewV iouda

2. wn eikosi etwn ocoziaV ebasileusen kai eniauton ena ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou goqolia qugathr ambri

3. kai outoV eporeuqh en odw oikou acaab oti mhthr autou hn sumbouloV tou amartanein

4. kai epoihsen to ponhron enantion kuriou wV oikoV acaab oti autoi hsan autw meta to apoqanein ton patera autou sumbouloi tou exoleqreusai auton

5. kai en taiV boulaiV autwn eporeuqh kai eporeuqh meta iwram uiou acaab eiV polemon epi azahl basilea suriaV eiV rama galaad kai epataxan oi toxotai ton iwram

6. kai epestreyen iwram tou iatreuqhnai eiV iezrael apo twn plhgwn wn epataxan auton oi suroi en rama en tw polemein auton proV azahl basilea suriaV kai ocoziaV uioV iwram basileuV iouda katebh qeasasqai ton iwram uion acaab eiV iezrael oti hrrwstei

7. kai para tou qeou egeneto katastrofh ocozia elqein proV iwram kai en tw elqein auton exhlqen met' autou iwram proV iou uion namessi criston kuriou ton oikon acaab

8. kai egeneto wV exedikhsen iou ton oikon acaab kai euren touV arcontaV iouda kai touV adelfouV ocozia leitourgountaV tw ocozia kai apekteinen autouV

9. kai eipen tou zhthsai ton ocozian kai katelabon auton iatreuomenon en samareia kai hgagon auton proV iou kai apekteinen auton kai eqayan auton oti eipan uioV iwsafat estin oV ezhthsen ton kurion en olh kardia autou kai ouk hn en oikw ocozia katiscusai dunamin peri thV basileiaV

10. kai goqolia h mhthr ocozia eiden oti teqnhken authV o uioV kai hgerqh kai apwlesen pan to sperma thV basileiaV en oikw iouda

11. kai elaben iwsabeq h qugathr tou basilewV ton iwaV uion ocozia kai ekleyen auton ek mesou uiwn tou basilewV twn qanatoumenwn kai edwken auton kai thn trofon autou eiV tamieion twn klinwn kai ekruyen auton iwsabeq qugathr tou basilewV iwram adelfh ocoziou gunh iwdae tou ierewV kai ekruyen auton apo proswpou goqoliaV kai ouk apekteinen auton

12. kai hn met' authV en oikw tou qeou katakekrummenoV ex eth kai goqolia ebasileusen epi thV ghV

O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina