1. kai ezekiaV ebasileusen wn eikosi kai pente etwn kai eikosi kai ennea eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou abba qugathr zacaria

2. kai epoihsen to euqeV enwpion kuriou kata panta osa epoihsen dauid o pathr autou

3. kai egeneto wV esth epi thV basileiaV autou en tw prwtw mhni anewxen taV quraV oikou kuriou kai epeskeuasen autaV

4. kai eishgagen touV iereiV kai touV leuitaV kai katesthsen autouV eiV to klitoV to proV anatolaV

5. kai eipen autoiV akousate oi leuitai nun agnisqhte kai agnisate ton oikon kuriou qeou twn paterwn umwn kai ekbalete thn akaqarsian ek twn agiwn

6. oti apesthsan oi patereV hmwn kai epoihsan to ponhron enantion kuriou kai egkatelipan auton kai apestreyan to proswpon apo thV skhnhV kuriou kai edwkan aucena

7. kai apekleisan taV quraV tou naou kai esbesan touV lucnouV kai qumiama ouk equmiasan kai olokautwmata ou proshnegkan en tw agiw qew israhl

8. kai wrgisqh orgh kurioV epi ton ioudan kai epi thn ierousalhm kai edwken autouV eiV ekstasin kai eiV afanismon kai eiV surismon wV umeiV orate toiV ofqalmoiV umwn

9. kai idou peplhgasin oi patereV umwn macaira kai oi uioi umwn kai ai qugatereV umwn kai ai gunaikeV umwn en aicmalwsia en gh ouk autwn o kai nun estin

10. epi toutoiV nun estin epi kardiaV diaqesqai diaqhkhn kuriou qeou israhl kai apostreyei thn orghn qumou autou af' hmwn

11. kai nun mh dialiphte oti en umin hretiken kurioV sthnai enantion autou leitourgein kai einai autw leitourgountaV kai qumiwntaV

12. kai anesthsan oi leuitai maaq o tou amasi kai iwhl o tou azariou ek twn uiwn kaaq kai ek twn uiwn merari kiV o tou abdi kai azariaV o tou iallelhl kai apo twn uiwn gedswni iwa o tou zemmaq kai iwdan o tou iwaca

13. kai twn uiwn elisafan sambri kai iihl kai twn uiwn asaf zacariaV kai maqqaniaV

14. kai twn uiwn aiman iihl kai semei kai twn uiwn idiqwn samaiaV kai ozihl

15. kai sunhgagon touV adelfouV autwn kai hgnisqhsan kata thn entolhn tou basilewV dia prostagmatoV kuriou kaqarisai ton oikon kuriou

16. kai eishlqon oi iereiV esw eiV ton oikon kuriou agnisai kai exebalon pasan thn akaqarsian thn eureqeisan en tw oikw kuriou kai eiV thn aulhn oikou kuriou kai edexanto oi leuitai ekbalein eiV ton ceimarroun kedrwn exw

17. kai hrxanto th hmera th prwth noumhnia tou mhnoV tou prwtou agnisai kai th hmera th ogdoh tou mhnoV eishlqan eiV ton naon kuriou kai hgnisan ton oikon kuriou en hmeraiV oktw kai th hmera th ekkaidekath tou mhnoV tou prwtou sunetelesan

18. kai eishlqan esw proV ezekian ton basilea kai eipan hgnisamen panta ta en oikw kuriou to qusiasthrion thV olokautwsewV kai ta skeuh autou kai thn trapezan thV proqesewV kai ta skeuh authV

19. kai panta ta skeuh a emianen acaz o basileuV en th basileia autou en th apostasia autou htoimakamen kai hgnikamen idou estin enantion tou qusiasthriou kuriou

20. kai wrqrisen ezekiaV o basileuV kai sunhgagen touV arcontaV thV polewV kai anebh eiV oikon kuriou

21. kai anhnegken moscouV epta kriouV epta amnouV epta cimarouV aigwn epta peri amartiaV peri thV basileiaV kai peri twn agiwn kai peri israhl kai eipen toiV uioiV aarwn toiV iereusin anabainein epi to qusiasthrion kuriou

22. kai equsan touV moscouV kai edexanto oi iereiV to aima kai proseceon epi to qusiasthrion kai equsan touV kriouV kai proseceon to aima epi to qusiasthrion kai equsan touV amnouV kai perieceon to aima tw qusiasthriw

23. kai proshgagon touV cimarouV touV peri amartiaV enantion tou basilewV kai thV ekklhsiaV kai epeqhkan taV ceiraV autwn ep' autouV

24. kai equsan autouV oi iereiV kai exilasanto to aima autwn proV to qusiasthrion kai exilasanto peri pantoV israhl oti peri pantoV israhl eipen o basileuV h olokautwsiV kai ta peri amartiaV

25. kai esthsen touV leuitaV en oikw kuriou en kumbaloiV kai en nablaiV kai en kinuraiV kata thn entolhn dauid tou basilewV kai gad tou orwntoV tw basilei kai naqan tou profhtou oti di' entolhV kuriou to prostagma en ceiri twn profhtwn

26. kai esthsan oi leuitai en organoiV dauid kai oi iereiV taiV salpigxin

27. kai eipen ezekiaV anenegkai thn olokautwsin epi to qusiasthrion kai en tw arxasqai anaferein thn olokautwsin hrxanto adein kuriw kai ai salpiggeV proV ta organa dauid basilewV israhl

28. kai pasa h ekklhsia prosekunei kai oi yaltwdoi adonteV kai ai salpiggeV salpizousai ewV ou sunetelesqh h olokautwsiV

29. kai wV sunetelesan anaferonteV ekamyen o basileuV kai panteV oi eureqenteV kai prosekunhsan

30. kai eipen ezekiaV o basileuV kai oi arconteV toiV leuitaiV umnein ton kurion en logoiV dauid kai asaf tou profhtou kai umnoun en eufrosunh kai epeson kai prosekunhsan

31. kai apekriqh ezekiaV kai eipen nun eplhrwsate taV ceiraV umwn kuriw prosagagete kai ferete qusiaV kai ainesewV eiV oikon kuriou kai anhnegken h ekklhsia qusiaV kai ainesewV eiV oikon kuriou kai paV proqumoV th kardia olokautwseiV

32. kai egeneto o ariqmoV thV olokautwsewV hV anhnegken h ekklhsia moscoi ebdomhkonta krioi ekaton amnoi diakosioi eiV olokautwsin kuriw panta tauta

33. kai oi hgiasmenoi moscoi exakosioi probata triscilia

34. all' h oi iereiV oligoi hsan kai ouk edunanto deirai thn olokautwsin kai antelabonto autwn oi adelfoi autwn oi leuitai ewV ou sunetelesqh to ergon kai ewV ou hgnisqhsan oi iereiV oti oi leuitai proqumwV hgnisqhsan para touV iereiV

35. kai h olokautwsiV pollh en toiV steasin thV teleiwsewV tou swthriou kai twn spondwn thV olokautwsewV kai katwrqwqh to ergon en oikw kuriou

36. kai hufranqh ezekiaV kai paV o laoV dia to htoimakenai ton qeon tw law oti exapina egeneto o logoV

“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina