1. bibloV logwn twbit tou twbihl tou ananihl tou adouhl tou gabahl ek tou spermatoV asihl ek thV fulhV nefqalim

2. oV hcmalwteuqh en hmeraiV enemessarou tou basilewV assuriwn ek qisbhV h estin ek dexiwn kudiwV thV nefqalim en th galilaia uperanw ashr

3. egw twbit odoiV alhqeiaV eporeuomhn kai dikaiosunhV pasaV taV hmeraV thV zwhV mou kai elehmosunaV pollaV epoihsa toiV adelfoiV mou kai tw eqnei toiV sumporeuqeisin met' emou eiV cwran assuriwn eiV nineuh

4. kai ote hmhn en th cwra mou en th gh israhl newterou mou ontoV pasa fulh tou nefqalim tou patroV mou apesth apo tou oikou ierosolumwn thV eklegeishV apo paswn twn fulwn israhl eiV to qusiazein pasaV taV fulaV kai hgiasqh o naoV thV kataskhnwsewV tou uyistou kai wkodomhqh eiV pasaV taV geneaV tou aiwnoV

5. kai pasai ai fulai ai sunapostasai equon th baal th damalei kai o oikoV nefqalim tou patroV mou

6. kagw monoV eporeuomhn pleonakiV eiV ierosoluma en taiV eortaiV kaqwV gegraptai panti tw israhl en prostagmati aiwniw taV aparcaV kai taV dekataV twn genhmatwn kai taV prwtokouriaV ecwn

7. kai edidoun autaV toiV iereusin toiV uioiV aarwn proV to qusiasthrion pantwn twn genhmatwn thn dekathn edidoun toiV uioiV leui toiV qerapeuousin en ierousalhm kai thn deuteran dekathn apepratizomhn kai eporeuomhn kai edapanwn auta en ierosolumoiV kaq' ekaston eniauton

8. kai thn trithn edidoun oiV kaqhkei kaqwV eneteilato debbwra h mhthr tou patroV mou dioti orfanoV kateleifqhn upo tou patroV mou

9. kai ote egenomhn anhr elabon annan gunaika ek tou spermatoV thV patriaV hmwn kai egennhsa ex authV twbian

10. kai ote hcmalwtisqhn eiV nineuh panteV oi adelfoi mou kai oi ek tou genouV mou hsqion ek twn artwn twn eqnwn

11. egw de sunethrhsa thn yuchn mou mh fagein

12. kaqoti ememnhmhn tou qeou en olh th yuch mou

13. kai edwken o uyistoV carin kai morfhn enwpion enemessarou kai hmhn autou agorasthV

14. kai eporeuomhn eiV thn mhdian kai pareqemhn gabahlw tw adelfw gabria en ragoiV thV mhdiaV arguriou talanta deka

15. kai ote apeqanen enemessaroV ebasileusen sennachrim o uioV autou ant' autou kai ai odoi autou hkatastathsan kai ouketi hdunasqhn poreuqhnai eiV thn mhdian

16. kai en taiV hmeraiV enemessarou elehmosunaV pollaV epoioun toiV adelfoiV mou

17. touV artouV mou edidoun toiV peinwsin kai ta imatia mou toiV gumnoiV kai ei tina ek tou genouV mou eqewroun teqnhkota kai errimmenon opisw tou teicouV nineuh eqapton auton

18. kai ei tina apekteinen sennachrim o basileuV ote hlqen feugwn ek thV ioudaiaV eqaya autouV kleptwn pollouV gar apekteinen en tw qumw autou kai ezhthqh upo tou basilewV ta swmata kai ouc eureqh

19. poreuqeiV de eiV twn en nineuh upedeixe tw basilei peri emou oti qaptw autouV kai ekrubhn epignouV de oti zhtoumai apoqanein fobhqeiV anecwrhsa

20. kai dihrpagh panta ta uparconta mou kai ou kateleifqh moi ouden plhn annaV thV gunaikoV mou kai twbiou tou uiou mou

21. kai ou dihlqon hmerai penthkonta ewV ou apekteinan auton oi duo uioi autou kai efugon eiV ta orh ararat kai ebasileusen sacerdonoV o uioV autou ant' autou kai etaxen aciacaron ton anahl uion tou adelfou mou epi pasan thn eklogistian thV basileiaV autou kai epi pasan thn dioikhsin

22. kai hxiwsen aciacaroV peri emou kai hlqon eiV nineuh aciacaroV de hn o oinocooV kai epi tou daktuliou kai dioikhthV kai eklogisthV kai katesthsen auton o sacerdonoV ek deuteraV hn de exadelfoV mou


“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina