1. kai meta tauta hlqon oi uioi mwab kai oi uioi ammwn kai met' autwn ek twn minaiwn proV iwsafat eiV polemon

2. kai hlqon kai upedeixan tw iwsafat legonteV hkei epi se plhqoV polu ek peran thV qalasshV apo suriaV kai idou eisin en asasanqamar auth estin engaddi

3. kai efobhqh kai edwken iwsafat to proswpon autou ekzhthsai ton kurion kai ekhruxen nhsteian en panti iouda

4. kai sunhcqh ioudaV ekzhthsai ton kurion kai apo paswn twn polewn iouda hlqon zhthsai ton kurion

5. kai anesth iwsafat en ekklhsia iouda en ierousalhm en oikw kuriou kata proswpon thV aulhV thV kainhV

6. kai eipen kurie o qeoV twn paterwn hmwn ouci su ei qeoV en ouranw kai su kurieueiV paswn twn basileiwn twn eqnwn kai en th ceiri sou iscuV dunasteiaV kai ouk estin proV se antisthnai

7. ouci su ei o kurioV o exoleqreusaV touV katoikountaV thn ghn tauthn apo proswpou tou laou sou israhl kai edwkaV authn spermati abraam tw hgaphmenw sou eiV ton aiwna

8. kai katwkhsan en auth kai wkodomhsan en auth agiasma tw onomati sou legonteV

9. ean epelqh ef' hmaV kaka romfaia krisiV qanatoV limoV sthsomeqa enantion tou oikou toutou kai enantion sou oti to onoma sou epi tw oikw toutw kai bohsomeqa proV se apo thV qliyewV kai akoush kai swseiV

10. kai nun idou uioi ammwn kai mwab kai oroV shir eiV ouV ouk edwkaV tw israhl dielqein di' autwn exelqontwn autwn ek ghV aiguptou oti exeklinan ap' autwn kai ouk exwleqreusan autouV

11. kai nun idou autoi epiceirousin ef' hmaV exelqein ekbalein hmaV apo thV klhronomiaV hmwn hV edwkaV hmin

12. kurie o qeoV hmwn ou krineiV en autoiV oti ouk estin hmin iscuV tou antisthnai proV to plhqoV to polu touto to elqon ef' hmaV kai ouk oidamen ti poihswmen autoiV all' h epi soi oi ofqalmoi hmwn

13. kai paV ioudaV esthkwV enanti kuriou kai ta paidia autwn kai ai gunaikeV

14. kai tw ozihl tw tou zacariou twn uiwn banaiou twn uiwn elehl tou manqaniou tou leuitou apo twn uiwn asaf egeneto ep' auton pneuma kuriou en th ekklhsia

15. kai eipen akousate paV iouda kai oi katoikounteV ierousalhm kai o basileuV iwsafat tade legei kurioV umin autoiV mh fobeisqe mhde ptohqhte apo proswpou tou oclou tou pollou toutou oti ouc umin estin h parataxiV all' h tw qew

16. aurion katabhte ep' autouV idou anabainousin kata thn anabasin asaV kai eurhsete autouV ep' akrou potamou thV erhmou ierihl

17. ouc umin estin polemhsai tauta sunete kai idete thn swthrian kuriou meq' umwn iouda kai ierousalhm mh fobeisqe mhde ptohqhte aurion exelqein eiV apanthsin autoiV kai kurioV meq' umwn

18. kai kuyaV iwsafat epi proswpon autou kai paV iouda kai oi katoikounteV ierousalhm epesan enanti kuriou proskunhsai kuriw

19. kai anesthsan oi leuitai apo twn uiwn kaaq kai apo twn uiwn kore ainein kuriw qew israhl en fwnh megalh eiV uyoV

20. kai wrqrisan prwi kai exhlqon eiV thn erhmon qekwe kai en tw exelqein esth iwsafat kai ebohsen kai eipen akousate mou iouda kai oi katoikounteV en ierousalhm empisteusate en kuriw qew umwn kai empisteuqhsesqe empisteusate en profhth autou kai euodwqhsesqe

21. kai ebouleusato meta tou laou kai esthsen yaltwdouV kai ainountaV exomologeisqai kai ainein ta agia en tw exelqein emprosqen thV dunamewV kai elegon exomologeisqe tw kuriw oti eiV ton aiwna to eleoV autou

22. kai en tw arxasqai thV ainesewV autou thV exomologhsewV edwken kurioV polemein touV uiouV ammwn epi mwab kai oroV shir touV exelqontaV epi ioudan kai etropwqhsan

23. kai anesthsan oi uioi ammwn kai mwab epi touV katoikountaV oroV shir exoleqreusai kai ektriyai kai wV sunetelesan touV katoikountaV shir anesthsan eiV allhlouV tou exoleqreuqhnai

24. kai ioudaV hlqen epi thn skopian thV erhmou kai epebleyen kai eiden to plhqoV kai idou panteV nekroi peptwkoteV epi thV ghV ouk hn swzomenoV

25. kai hlqen iwsafat kai o laoV autou skuleusai ta skula autwn kai euron kthnh polla kai aposkeuhn kai skula kai skeuh epiqumhta kai eskuleusan eautoiV kai egenonto hmerai treiV skuleuontwn autwn ta skula oti polla hn

26. kai th hmera th tetarth episunhcqhsan eiV ton aulwna thV eulogiaV ekei gar huloghsan ton kurion dia touto ekalesan to onoma tou topou ekeinou koilaV eulogiaV ewV thV hmeraV tauthV

27. kai epestreyen paV anhr iouda eiV ierousalhm kai iwsafat hgoumenoV autwn en eufrosunh megalh oti eufranen autouV kurioV apo twn ecqrwn autwn

28. kai eishlqon eiV ierousalhm en nablaiV kai en kinuraiV kai en salpigxin eiV oikon kuriou

29. kai egeneto ekstasiV kuriou epi pasaV taV basileiaV thV ghV en tw akousai autouV oti epolemhsen kurioV proV touV upenantiouV israhl

30. kai eirhneusen h basileia iwsafat kai katepausen autw o qeoV autou kukloqen

31. kai ebasileusen iwsafat epi ton ioudan etwn triakonta pente en tw basileusai auton kai eikosi pente eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou azouba qugathr sali

32. kai eporeuqh en taiV odoiV tou patroV autou asa kai ouk exeklinen tou poihsai to euqeV enwpion kuriou

33. alla ta uyhla eti uphrcen kai eti o laoV ou kateuqunen thn kardian proV kurion qeon twn paterwn autwn

34. kai oi loipoi logoi iwsafat oi prwtoi kai oi escatoi idou gegrammenoi en logoiV iou tou anani oV kategrayen biblion basilewn israhl

35. kai meta tauta ekoinwnhsen iwsafat basileuV iouda proV ocozian basilea israhl kai outoV hnomhsen

36. en tw poihsai kai poreuqhnai proV auton tou poihsai ploia tou poreuqhnai eiV qarsiV kai epoihsen ploia en gasiwngaber

37. kai eprofhteusen eliezer o tou dwdia apo marishV epi iwsafat legwn wV efiliasaV tw ocozia eqrausen kurioV to ergon sou kai sunetribh ta ploia sou kai ouk edunasqh tou poreuqhnai eiV qarsiV

“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina