1. Izrael fiainak száma oly nagy lesz, mint a tenger partján a fövényé, amelyet sem mérni, sem megszámlálni nem lehet. Ahelyett, hogy "Nem népem" volna a nevük, az élõ Isten fiainak nevezik majd õket.

2. Júda fiai és Izrael fiai egybegyûlnek, egy fejedelmet választanak, s nem férnek el többé a földjükön, mert nagy nap lesz Jiszreel napja.

3. Mondjátok testvéreteknek: "Én népem!" és nõvéreteknek: "Irgalomra leltél!"

4. Szálljatok perbe anyátokkal, szálljatok perbe, mert többé nem feleségem, és én sem vagyok többé a férje. Távolítsa el arcáról a paráznaság jelét, mellei közül a házasságtörés jelvényeit.

5. Ha nem, hát feltárom meztelenségét, olyanná teszem, mint amikor született; pusztasággá változtatom, aszú föld lesz belõle és szomjan hal.

6. Sõt gyermekeinek sem irgalmazok, mert paráznaságban fogantattak.

7. Igen, anyjuk paráználkodott, megszégyenült, aki foganta õket, hiszen azt mondta: "Elmegyek a szeretõim után, akik kenyeret és vizet adnak nekem, gyapjút és lent, italt és olajat."

8. Ezért, lám, eltorlaszolom tövissel az útját; falat emelek elé, hogy ne találja ösvényeit.

9. Keresi majd szeretõit, de nem leli õket, hiába kutatja, nem találja meg soha. Akkor így szól: "Elmegyek, visszatérek elõzõ férjemhez, mert jobb volt nékem régen, mint most."

10. Nem ismerte el, hogy én adtam neki a gabonát, a bort, az olajat, én adtam neki az ezüstöt, és az aranyat is, amelybõl a Baálokat csinálta.

11. Ezért visszaveszem tõle gabonámat, ha eljön az ideje. s boromat is a maga idejében; megvonom tõle gyapjúmat és lenemet, amellyel meztelenségét takargatja.

12. Majd feltárom szégyenét szeretõi elõtt, és senki sem szabadítja ki kezembõl.

13. Örömünnepeit megszüntetem, újholdját, szombatját és minden ünnepét.

14. Letarolom szõlejét és fügefáit, amelyekrõl azt mondta: "Ez a bérem, amelyet szeretõimtõl kaptam." Vadonná változtatom, a mezei vadak táplálékává.

15. Megtorlom rajta a Baalok napjait, amikor illatáldozatot mutatott be nekik; nyakékkel és függõvel díszítette magát, úgy ment szeretõi után. Rólam pedig megfeledkezett! - mondja az Úr.

16. Ezért majd magamhoz édesgetem, kiviszem a pusztába, s a szívére beszélek.

17. Visszaadom neki szõlõskertjeit, Ákor völgyét, mint reménye csillagát, hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban, mint akkor, amikor feljött Egyiptom földjérõl.

18. Azon a napon - mondja az Úr - így szólít majd engem: "Férjem!" És nem mondja nekem: "Baalom!"

19. Nem hagyom, hogy a Baalok nevét ajkára vegye, ne is emlékezzék többé a nevükre.

20. Azon a napon a kedvéért szövetséget kötök a mezõ vadjával, a magasban szárnyaló és a földön csúszó állatokkal; eltüntetem az országból az íjat, a kardot, a háborút, és zavartalan nyugalmat biztosítok nekik.

21. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal, törvénnyel, jósággal és szeretettel.

22. Eljegyezlek hûséggel, hogy megismerd az Urat.

23. Azon a napon válaszolok - mondja az Úr -, válaszolni fogok az égnek, és az válaszol a földnek.

24. A föld is válaszol a gabonának, a bornak, az olajnak, azok pedig válaszolnak Jiszreelnek.

25. Elültetem az országban, "Nincs irgalom"-nak meg irgalmazok, "Nem népem"-nek meg így szólok: "Népem vagy!" Õ meg azt mondja majd: "Én Istenem!"

“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina