1. Akkor így szólt hozzám az Úr: "Faragj két kõtáblát, olyanokat, mint amilyenek az elõzõk voltak és gyere föl a hegyre! Egy faládát is készíts!

2. A kõtáblákra fölírom a parancsokat, amelyek az elõzõkön álltak, amelyeket összetörtél; majd tedd be õket a ládába!"

3. Csináltam hát egy ládát akácfából, aztán kifaragtam két kõtáblát, olyanokat, mint az elõzõk voltak, majd a két táblával a kezemben fölmentem a hegyre.

4. Akkor az Úr ugyanolyan írással, mint elõzõleg, fölírta a táblákra azt a tíz parancsot, amelyet a lángokból közölt veletek azok a napon, amikor egybegyûltetek a hegyen. Aztán átadta õket.

5. Amikor újra lejöttem a hegyrõl, betettem a táblákat a ládába, amelyet készítettem, s ott maradtak, ahogyan az Úr parancsolta nekem.

6. Izrael fiai Beerot-Bene-Jaakant elhagyva továbbvonultak Mozerátba. Ott meghalt Áron, ott is temették el. Fia, Eleazár vette át helyette a papi tisztséget.

7. Innen Gudgodába mentek, Gudgodából Jotbatába, erre a vízben gazdag vidékre.

8. Akkoriban választotta ki az Úr Lévi törzsét, hogy vigyék a szövetség ládáját, az Úr színe elõtt álljanak és szolgáljanak neki és nevében áldást osszanak, [ahogy ezt] mindmáig [teszik].

9. Ezért nincs része és öröksége Lévinek, mint testvéreinek. Az Úr az öröksége, ahogy az Úr, a te Istened megmondta neki.

10. Mint elsõ alkalommal, most is negyven nap és negyven éjjel maradtam fönn a hegyen. Ezúttal meghallgatott az Úr: nem akart elpusztítani téged.

11. Aztán így szólt hozzám az Úr: "Menj, s állj a nép élére, hogy bevonuljon, s birtokba vegye azt a földet, amelyre megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom!"

12. S most, Izrael, mit kíván tõled az Úr, a te Istened? Csak azt, hogy Uradat, Istenedet féld, az Õ útjain járj, szeresd, és az Úrnak, a te Istenednek szíved, lelked mélyébõl szolgálj,

13. úgy, hogy - a magad javára - megtartod az Úr parancsait és törvényeit, amelyeket ma szabok neked.

14. Nézd, az Úré, a te Istenedé az ég és az egek ege, a föld, s minden, ami rajta van.

15. Mégis, az Úr egyes-egyedül atyáidnak adta meg, hogy szerethessék, és az összes nép közül benneteket, az õ utódaikat választotta ki, ahogy azt ma is (láthatjátok).

16. Ezért metéljétek körül szíveteket, s ne legyetek többé keménynyakúak!

17. Mert az Úr, a ti Istenetek az Istenek Istene és az Urak Ura, a nagy, a hatalmas és a félelmetes Isten, aki nem részrehajló, s akit nem lehet ajándékkal megvesztegetni,

18. aki igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti az idegent, kenyeret és ruhát ad neki.

19. Ti is szeressétek az idegent! Mert Egyiptom földjén magatok is idegenek voltatok.

20. Féld az Urat, a te Istenedet, szolgálj neki, ragaszkodj hozzá és az õ nevére esküdj!

21. Õ a te dicsõséged, a te Istened, aki azokat a nagy és félelmetes dolgokat tette veled, amelyeket a saját szemeddel láttál.

22. Hetven lelket számláltak atyáid, amikor Egyiptomban átvándoroltatok, most pedig úgy megsokasított az Úr, a te Istened, mint égen a csillagokat.

“Mesmo quando perdemos a consciência deste mundo, quando parecemos já mortos, Deus nos dá ainda uma chance de entender o que é realmente o pecado, antes de nos julgar. E se entendemos corretamente, como podemos não nos arrepender?” São Padre Pio de Pietrelcina