1. Kad je sve to èuo Jabin, kralj od Hasora, obavijesti Jobaba, kralja od Madona, i kralja od Šimrona, i kralja od Akšafa,

2. i kraljeve na sjeveru, u Gorju, i u Arabi južno od Kinereta, i u Šefeli, i na uzvišicama Dora prema moru;

3. Kanaance na istoku i zapadu, Amorejce, Hetite, Perižane i Jebusejce u planinama, Hivijce pod Hermonom u zemlji Mispi.

4. Svi oni izaðu sa svim svojim èetama, s mnoštvom što ga bijaše kao pijeska na obali morskoj i s mnogim konjima i kolima.

5. Udruže se, dakle, svi ti kraljevi i utabore se zajedno na vodama Meroma da se bore protiv Izraela.

6. Tada Jahve reèe Jošui: "Ne boj se njih, jer æu sutra u ovo doba uèiniti te æe svi biti pobijeni pred Izraelom; konje njihove osakati, a bojna im kola ognjem spali."

7. Jošua povede na njih sve svoje ratnike, iznenada ih napade na vodama Meroma i udari na njih.

8. I Jahve ih dade u ruke Izraelcima te ih oni pobiše i protjeraše sve do Velikog Sidona i do Misrefot Majima i do ravnice Mispe na istoku; i poraziše ih tako te nitko ne preživje.

9. Jošua uèini kako mu je Jahve zapovjedio: konje im osakati, a kola im ognjem spali.

10. U to se vrijeme vrati Jošua i zauze Hasor, a njegova kralja pogubi maèem. Hasor je nekoæ bio glavni grad svima tim kraljevstvima.

11. Pobili su sve oštricom maèa, izvršujuæi "herem", kletvu. Ne ostade ništa živo, a Hasor spališe ognjem.

12. Sve gradove onih kraljeva pokori Jošua i pobi kraljeve oštricom maèa, izvršujuæi "herem", kletvu, kao što je bio zapovjedio Mojsije, sluga Jahvin.

13. Od ostalih gradova koji se dizahu na svojim brežuljcima Izraelci nisu spalili ni jednoga, osim Hasora, koji spali Jošua.

14. Sav plijen iz tih gradova i stoku razdijeliše sinovi Izraelovi meðu sobom, a sve ljude pobiše oštricom maèa, istrijebiše ih i ni žive duše ne ostade.

15. Sve što Jahve bijaše zapovjedio svome sluzi Mojsiju, zapovjedio je Mojsije Jošui, a Jošua sve izvršio, ne izostavivši ništa od svega što Jahve bijaše zapovjedio Mojsiju.

16. Tako je Jošua zauzeo svu zemlju: Gorje, sav Negeb i svu zemlju Gošen, Šefelu, Arabu, Izraelsko gorje i njegove brežuljke,

17. od gore Halaka, koja se diže prema Seiru, pa do Baal Gada, u ravnici libanonskoj pod gorom Hermonom; zarobio je sve njihove kraljeve, pobio ih i pogubio.

18. Dugo je vremena ratovao Jošua s tim kraljevima.

19. Nije bilo ni jednoga grada koji je sklopio mir s sinovima Izraelovim, osim Hivijaca, koji su živjeli u Gibeonu: sve ih zauzeše ratom.

20. Jahve im bijaše otvrdnuo srca te su izašli u boj protiv Izraela i pali pod "herem", kletvu bez smilovanja, da budu istrijebljeni, kako je to Jahve bio zapovjedio Mojsiju.

21. U ono vrijeme doðe Jošua i istrijebi Anakovce iz Gorja, iz Hebrona, iz Debira, iz Anaba, iz svega gorja Judina i iz svega gorja Izraelova: predade ih "heremu", uništenju, njih i sve njihove gradove.

22. Tako ne ostade nijedan Anakovac u svoj zemlji sinova Izraelovih, osim u Gazi, u Gatu i Ašdodu.

23. Jošua zauze svu zemlju, kao što je Jahve bio rekao Mojsiju, i dade je u baštinu Izraelu podijelivši je po plemenima. I konaèno zemlja poèinu od rata.

“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina