1. Pošto je sav narod prešao preko Jordana, reèe Jahve Jošui:

2. "Izaberite iz naroda dvanaest ljudi, od svakoga plemena po jednoga,

3. i zapovjedite im: 'Dignite odavde, iz sredine Jordana - s mjesta gdje stoje noge sveæenika - dvanaest kamenova koje æete ponijeti sa sobom i položiti na mjestu gdje budete noæas prenoæili.'"

4. Tada pozva Jošua dvanaest ljudi koje je bio izabrao izmeðu sinova Izraelovih, iz svakoga plemena po jednoga èovjeka,

5. i reèe im: "Idite pred Kovèeg Jahve, Boga svoga, u sredinu Jordana, i neka svaki donese na svojim ramenima po jedan kamen prema broju plemena Izraelovih.

6. To æe biti na spomen meðu vama. Kad vas jednoga dana budu pitala vaša djeca: 'Što vam znaèe ovi kamenovi?'

7. reæi æete im: 'Voda se Jordana razdijelila pred Kovèegom saveza Jahvina kad je prelazio preko Jordana.' I ovo æe kamenje biti vjeèni spomen sinovima Izraelovim."

8. Izraelci uèine kako im je zapovjedio Jošua, uzmu dvanaest kamenova iz sredine Jordana, prema broju plemena Izraelovih, kako je Jahve naredio Jošui: prenesu ih do svoga noæišta i polože ondje.

9. Zatim Jošua postavi usred Jordana dvanaest kamenova na mjesta gdje su stajale noge sveæenika koji su nosili Kovèeg saveza. Ondje stoje i danas.

10. Sveæenici koji su nosili Kovèeg saveza stajali su usred Jordana, sve dok se nije izvršilo sve što je Jahve zapovjedio Jošui da narod izvrši, sasvim onako kao što Mojsije bijaše naredio Jošui. A narod je žurno prelazio.

11. Pošto je sav narod prešao, prijeðu i sveæenici s Kovèegom saveza Jahvina i krenu pred narodom.

12. Tada sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manašeova u bojnoj opremi stanu na èelo sinova Izraelovih, kao što im bijaše zapovjedio Mojsije.

13. Oko èetrdeset tisuæa naoružanih ljudi prešlo je pred Jahvom da se bori na Jerihonskim poljanama.

14. Toga dana uzvisi Jahve Jošuu pred svim Izraelom i svi ga se bojahu, kao nekoæ Mojsija, u sve dane njegova života.

15. Jahve reèe Jošui:

16. "Zapovjedi sveæenicima koji nose Kovèeg saveza neka izaðu iz Jordana."

17. Tada Jošua zapovjedi sveæenicima: "Izaðite iz Jordana!"

18. A èim su sveæenici koji su nosili Kovèeg saveza Jahvina izašli isred Jordana i stali nogama na suho, vrate se vode Jordana na svoje mjesto i poteku kao i prije preko svojih obala.

19. Narod je izašao iz Jordana desetog dana prvoga mjeseca. Tada se utaborio u Gilgalu, istoèno od Jerihona.

20. A onih dvanaest kamenova što su ih uzeli sa sobom iz Jordana, Jošua postavi u Gilgalu.

21. Tada reèe Izraelcima: "Ako potomci vaši upitaju jednoga dana svoje oèeve: 'Što znaèi ovo kamenje?' -

22. vi ih pouèite ovako: 'Izrael je ovdje po suhu prešao preko Jordana

23. jer je Jahve, Bog vaš, osušio pred vama vodu Jordana dok ne prijeðoste, kao što je uèinio Jahve, Bog vaš, s Morem crvenim kad ga je osušio pred nama dok ne prijeðosmo.

24. A sve to, da bi znali svi narodi zemlje koliko je moæna ruka Jahvina, i vi sami da se svagda bojite Jahve, Boga svoga.'"

“Procuremos servir ao Senhor com todo o coração e com toda a vontade. Ele nos dará sempre mais do que merecemos.” São Padre Pio de Pietrelcina